18 augustus 2006

Verkiezingsdebat Jeugdraad Deurne en jongerenenquête

Zin om te laten weten wat voor jou écht belangrijk is? Of wil je uitpluizen wat al die politieke partijen eigenlijk te bieden hebben? Vul dan de jongeren-enquête in (klik op de titel van dit bericht) en/of kom naar het verkiezingsdebat!
Omdat het belangrijk is dat jongeren weten waarvoor de politieke partijen staan, organiseert de Jeugdraad van Deurne op vrijdag 15 september 2006 een verkiezingsdebat in ontmoetingscentrum Den Tip.

08 augustus 2006

Groen! Deurne dient bezwaar in tegen verkaveling Eksterlaer

GROEN! Deurne diende vandaag een bezwaarschrift in tegen de nieuwe verkavelingsplannen voor het project “Eksterlaer”, gelegen te Deurne, ingediend door Px3 - Vooruitzicht.


Onze argumenten zijn de volgende:

1- Van bij het begin werd door onze fractie in de districtsraad van Deurne gevraagd (en nadien geadviseerd aan het schepencollege van de stad Antwerpen) om 1/3de van de totale oppervlakte open en groen te behouden. We bespraken met de ontwerpers mogelijkheden om grote open vlakten te creëren met behoud van zoveel mogelijk bomen en groen. Reeds van bij het eerste ontwerp werd hieraan geen gevolg gegeven, want men rekende de privé-tuinen en de grote waterpartij ook bij “openbaar groen”.

2- De waterpartij, ingepland om de afloop van het regenwater te kunnen regelen en opvangen, is naar onze mening te groot en onveilig. We steunen een andere oplossing, namelijk het inplanten van ondergrondse waterreservoirs met overloopsystemen naar de bestaande rioleringen.

3- Het aantal woningen, in het begin geschat op maximum 360, bedraagt nog steeds meer dan 500 wooneenheden. Dit is naar onze mening in deze dichtbevolkte omgeving te veel! We stellen voor om een aantal woningen te schrappen en in het midden van het gebied een open plein te voorzien dat gebruikt kan worden voor sociale contacten en buurtfeesten.

4- We blijven ook bezwaar aantekenen tegen de geplande aanleg van de verlengde Constant Jorislaan. Oorspronkelijk werd deze straat zo gepland dat de gronden achteraan van de eigenaars van de straat Eksterlaar ook in aanmerking kwamen als bouwgrond. Door allerlei vreemde bochten werd een ander traject van de Constant Jorislaan voorgesteld en werd een compromis voorgesteld aan de eigenaars van de woningen van Eksterlaar. We denken dat het - louter vanuit ruimtelijke overwegingen al - beter is dat de Constant Jorislaan doorgetrokken wordt zoals oorspronkelijk gepland. We willen daarover ook de echte en juiste informatie verkrijgen. Natuurlijk begrijpen we de keuze van de projectontwikkelaar, maar we geven hier de voorkeur aan de beste ruimtelijke ordening!

5- Tot slot dienen we bezwaar in tegen de nog steeds te volumineuze woontorens achter de appartementsgebouwen van de Dascottelei.We denken dat er een verbetering is met dit nieuwe plan, maar onvoldoende om onze goedkeuring te geven. We hopen dat er rekening wordt gehouden met onze bezwaren en dat dit project mag evolueren naar een mooi, toekomstgericht, ecologisch en sociaal verantwoord project.

Walter Verbruggen, districtsschepen Groen! Deurne
Luc Wellens, voorzitter Groen! Deurne