27 februari 2009

Onderhoudswerken in Boekenbergpark en park Bisschoppenhof

Half maart start de groendienst met onderhoudswerken in park Bisschoppenhof. Nadien is het Boekenbergpark aan de beurt. In beide parken worden de wandelpaden opgefrist.

Als de weersomstandigheden het toelaten zal de groendienst vanaf half maart de wandelpaden in park Bisschoppenhof en in het Boekenberbpark een opfrisbeurt geven. De ondergrond van de paden wordt opgebroken, vermalen en opnieuw gelijk gelegd. Op de gelijkgemaakte grond wordt een toplaag boskiezel aangebracht, dat is een natuurlijke halfverharding die mooi in de parkomgeving past.

Tijdens de werken is de doorgang moeilijk. Na de werken kunnen de paden onmiddellijk terug bewandeld worden. De hinder wordt tot een minimum beperkt.

Meer info: Deskundige groen, Nadine De Jongh, tel. 03 260 80 16

woensdag 4 maart 2009: buitenspeeldag van het district Deurne


Na het grote succes van de Vlaamse Buitenspeeldag van vorig jaar neemt de jeugddienst zelf het heft in handen en organsieert op 4 maart 2009 de eerste buitenspeeldag van het district Deurne.
Deurne wil het speelterrein van het Ruimtevaartlaan in Deurne in de toekomst heraanleggen en heeft daarvoor jouw mening nodig. Heb je dus leuke ideeën over hoe het speelterrein er zou moeten uitzien en wil je de ontwerpers laten weten wat je nu van het terrein vindt? Al spelend kan je het ons laten weten!
Ben je tussen 0 en 12 jaar, kom dan -eventueel vergezeld van je ouders- op woensdag 4 maart 2009 van 14 uur tot 16.30 uur tijdens de districtsbuitenspeeldag ook naar het "inspraakspel" op het speelterrein aan de Ruimtevaartlaan, waar de jeugddienst en het stedelijk wijkoverleg samen met jou op onderzoek gaan. Aan de hand van een leuk spel kan je ons vertellen hoe jij het liefste speelt.

De buitenspeeldag is gratis en iedereen is welkom ! Je moet niet inschrijven.

25 februari 2009

Kunnen in districtshuis straks boeken geleend worden?

Komende zomer verhuizen de tientallen ambtenaren van de stedelijke personeelsdienst van het districtshuis in Deurne naar Den Bell op het Zuid. Mogelijk krijgt het monumentale gebouw van architect Eduard Van Steenbergen een nieuwe toekomst als bibliotheek.

Districtsbibliotheek Couwelaar barst al een tijd uit zijn voegen. De verhuis van de stadsdiensten uit het monumentale districtshuis biedt nieuwe perspectieven. Marleen De Donder, directeur van de Antwerpse bibliotheken, heeft haar oog laten vallen op het grote modernistische gebouw aan het Rivierenhof.
Marleen De Donder: 'Er komen straks een drietal verdiepingen leeg te staan. Die volstaan om een nieuwe hoofdbibliotheek te huisvesten. Een precieze kosten-batenanalyse ontbreekt voorlopig, maar veel technische aanpassingen zijn voor deze bestemmingswijziging niet nodig. De trappen zijn breed, de ruimtes groot, de liften werken en het is een heel mooi gebouw. In het Couwelaar werken een twintigtal bedienden. Die kunnen hier makkelijk terecht, net als de huidige collectie.' Uiteraard blijven de districtsdiensten en -loketten op post aan de Hooftvunderlei, maar zelfs dan is er voldoende ruimte om bijvoorbeeld een ruime lees- en computerzaal in te richten, iets waarvoor in Couwelaar nu te weinig plaats is.

'Wij lieten dit proefballonnetje een tijd geleden al op en ik ben blij dat het alsmaar meer medestanders vindt', klinkt Deurnes cultuurschepen Walter Verbruggen (Groen!) alvast enthousiast. 'Een en ander past perfect in onze beleidsvisie om Deurne een echt centrum te geven. Met datzelfde doel voor ogen komt er straks ook een herinrichting van de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein. De bib zou een mooi kloppend hart vormen voor ons geherwaardeerde centrum.'

20 februari 2009

Turnhoutsepoortknoop ontward?


In januari lanceerden de stad, de Bam en de provincie een open oproep rond de heraanleg van de Turnhoutsepoortknoop. Dat knooppunt van de E313 en de ring ligt weliswaar op het grondgebied van Borgerhout, maar de stad, de BAM en de provincie koppelen er een heel aantal maatregelen voor de herinrichting van het Rivierenhof, waardoor er in Deurne heel wat gevolgen te merken zullen zijn.
Opmerkelijk in deze open oproep is dat op geen enkele manier verwezen wordt naar de plannen voor het overkappen van de ring.

Groen! Borgerhout reageerde al met een duidelijk standpunt: “men gaat op zoek om deze knoop compacter te maken en zo groen te winnen en de oversteek te vergemakkelijken. De probleemstelling is juist,de oplossing veel te halfslachtig. Wat is het onderliggend concept bij de open oproep; leg de afritten wat dichter bij elkaar en je wint groen. Met als resultaat een nieuw “voorparkje” ,geprangd tussen Singel en Ring. Dat wordt wellicht niet het favoriete picknickplekje van Borgerhout “

Erwin Pairon, Groen! gemeenteraadslid, stelde de vraag aan schepen Van Campenhout:”Is men dit vergeten bij de open oproep of zijn de plannen voor het overkappen van de ring volledig van de baan?”

De schepen vond deze plaats geen evidente plaats voor overkapping. Geen overkapping dus, gezien de complexiteit en de kostprijs.
Onbegrijpelijk vindt Groen! : ondanks het eigen bestuursakkoord, kiest de stad niet resoluut voor de overkapping. Dit is een gemiste kans van formaat.

Lees meer: www.groenantwerpen.be/content/overkapping-geen-halfslachtige-voorstellen. Binnenkort ook in de nieuwe Groen!-krant!

18 februari 2009

Nog maar eens (meer geld naar) luchthaven Deurne.

Gisteren, dinsdag 17 februari hielden enkele Vlaamse parlementsleden een interpellatie in de commissie "openbare werken" van het Vlaams parlement naar aanleiding van de terugtrekking van de private sector uit de Publiek-private samenwerking waarbij het Antwerps bedrijfsleven geacht werd een gelijke inbreng te doen voor de uitbreiding van de veiligheidsstrook (RESA) aan de kant Borsbeek en de daartoe noodzakelijke omlegging van de R11 ("Krijgsbaan"). Als wortel voor de ezel werd er de aanleg van een bedrijventerrein op het luchthaventerrein voorzien (heel recent werd er nog in een krant verkondigd dat dit 4000 arbeidsplaatsen zou opleveren, wie gelooft dergelijke onzin nog?). Maar dit was dus niet voldoende, de private sector, die altijd beweerde de luchthaven nodig te hebben, was niet bereid om mee te investeren.
Terzijde, de luchthaven van Deurne diende al sinds jaren aan de ICAO-verplichtingen te voldoen. Om het 3C-certificaat te halen werd in 2006 een bos op het Fort van Borsbeek omgehakt. Maar ook de veiligheidszone diende uitgebreid te worden en zolang dat niet gebeurde, kreeg de luchthaven een tijdelijke erkenning, op voorwaarde dat de rest van de werken spoedig zouden volgen. Die voorlopige erkenning is ondertussen afgelopen en omdat dat nu verder af is dan ooit, heeft de federale minister van mobiliteit, waaronder het directoraatgeneraal van de luchtvaart valt, nu opnieuw VOOR 4 JAAR een uitzonderlijke tijdelijke erkenning afgeleverd. Als die veiligheidsnormen jarenlang niet volledig toegepast dienen te worden, welk nut hebben ze dan nog?

Uit de Antwerpse kranten vandaag kon u niet opmaken dat ook Groen! volksvertegenwoordiger Rudi Daems aanwezig was tijdens deze commissievergadering, daarom geven we hier de antwoorden die minister Crevits gaf (in de plaats van Minister-President Peeters) op Rudi's vragen (uit het beknopt verslag van het Vlaams Parlement).

Interpellatie van de heer Rudi Daems tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, (enz.) over de pps-constructie voor de luchthaven van Deurne en de kostprijs van de werkzaamheden aan de Krijgsbaan R11.

Minister Crevits:
"Tijdens die onderhandelingen, in de tweede helft van 2004 en in het begin van 2005, is gebleken dat er meer duidelijkheid nodig was over de toegelaten invulling van het bedrijventerrein en over de toegelaten ontwikkelingsmogelijkheden binnen de milieuvergunning. Om geen tijd te verliezen, heeft het Vlaamse Gewest besloten om over te gaan tot de opmaak van het voorgestelde plan-MER en de kosten van dit plan-MER dat in opdracht van het consortium werd uitgevoerd. Vlaanderen heeft de kosten dus voorgeschoten, precies om geen tijd te verliezen. De kosten bedroegen uiteindelijk 288.029 euro. "

Minister Crevits:
"De kostprijs van de tunnel in het huidige traject van de Krijgsbaan werd oorspronkelijk geraamd op 28,6 miljoen euro, exclusief onteigeningen en btw. De offerte van het consortium van februari 2004 vermeldt een geraamd bedrag van 30,1 miljoen euro. Omgerekend zou de huidige kostprijs van dat project 40,5 miljoen euro bedragen. Het alternatief van de omleiding werd oorspronkelijk geraamd op 16 miljoen euro, exclusief onteigeningen en btw. Dat project werd in opdracht van het consortium voort uitgewerkt door een studiebureau, met het oog op een meer gedetailleerde en precieze raming. Dat resulteerde in een bedrag van 25,6 miljoen euro in 2010. Er is dus nog een zeer substantieel verschil, namelijk van ongeveer 15 miljoen euro, tussen het ene en het andere.
Bij die raming is rekening gehouden met de intussen verzamelde gegevens over het grondwaterpeil, dat een belangrijke impact had en heeft op de kostprijs. Er is ook rekening gehouden met een aantal gewijzigde specificaties ten overstaan van het bestek, zoals de vereiste vrije hoogte in de tunnel. Er is rekening gehouden met een provisie voor prijsstijgingen, rekening houdend met de vermoedelijke bouwperiode van 2010-2011. De raming van het studiebureau behelst ook specifieke risico’s en algemene kosten en winsten die bij een zuivere overheidsinvestering niet worden meegerekend.
Wat is nu de stand van zaken? Alle leden hebben er al naar verwezen: het klopt dat de privésector de pps-constructie zoals die bestond, niet meer zo ziet zitten."

16 februari 2009

Weldra nieuwe groene krant in uw bus!

Binnen enkele weken kan u weer een nieuwe Groen!-krant in uw bus vinden.
We vertellen alles over onze lijsttrekkers bij de Vlaamse en Europese verkiezingen.
In het artikel "Minder geluidsoverlast en fijn stof in Deurne!" kan u lezen welke echte Groen!e oplossingen er zijn voor het lawaai en de luchtvervuiling van de grote wegen in en rond Deurne.
En ook over de soap rond het vliegveld moeten we u weer een aflevering brengen: de private sector trekt haar staart in en weigert nog mee te betalen in de Privaat Publieke Samenwerking. U en ik hoesten weeral de centen op (met al dat fijn stof is dat al wat makkelijker).
Tot slot vindt u er ook een artikel in over hoe u met een groen dak energie bespaart en het leefmilieu verbetert.
Geef een seintje indien u deze krant zou gemist hebben!

06 februari 2009

Sanering terreinen vroegere vuurwerkfabriek Hendrickx

Op een deel van het gebied waar het bouwproject Eksterlaer gepland is was van 1890 tot 1998 een vuurwerkfabriek gevestigd. Het bedrijf was actief in de behandeling van springstoffen en vuurwerk. Om de gronden te kunnen verkopen voor het bouwproject was een bodemattest noodzakelijk waarvoor de firma Hendrickx een bodemonderzoek liet uitvoeren. Dat toonde de vervuiling aan en naar aanleiding daarvan wordt nu gestart met de sanering van de site. De sanering zal een aantal jaren in beslag nemen.

03 februari 2009

Groen! wil echt referendum over Oosterweel

Bij monde van gemeenteraadslid Freya Piryns reageert Groen! Antwerpen verheugd op de steun van Patrick Janssens voor een referendum over de Oosterweelverbinding/Lange Wapper, maar dringt aan op een "echt referendum". "Beter laat dan nooit", luidt het dinsdag nog in een persbericht.
Groen! wijst erop dat de actiecomités alle werk hebben gedaan en het hen - ook wettelijk - toekomt om de vraag te bepalen. "Het zou onkies zijn, moest de burgemeester de hele vraagstelling naar zich toe willen trekken of in zijn voordeel trachten te beïnvloeden", vindt Groen!-gemeenteraadslid Freya Piryns.
Ze waarschuwt er nog voor dat het niet de bedoeling kan zijn de vraag of men voor of tegen het tracé met de Lange Wapper is, "te verzuipen" in een reeks bijkomende vragen. "Bij een referendum antwoord je normaal met ja of nee. De mensen willen een referendum en dat mag niet herleid worden tot een enquête en met vrijblijvende inspraak. Wie de democratische wens van de bevolking zegt te respecteren rond het referendum, mag nu geen verwarring zaaien."

01 februari 2009

Reconversie luchthaven Deurne is enige oplossing

Al jaren werd voorspeld dat de private partners niet zouden bijdragen aan de exploitatie van hun luchthaven. Om zogezegd een rendabele exploitatie mogelijk te maken was er afgesproken dat de privé-partners (diamantsector, luchtvaartbedrijven, ...) zouden bijdragen in een aantal werken die nodig zouden zijn om een ICAO-erkenning te kunnen krijgen. Om de veiligheidszone aan de kant van Borsbeek aan te passen werd er gekozen voor een omlegging van de R11 (over de RESA-zone aan de andere kant wordt zedig gezwegen). Om de private partners te overhalen mee te delen in de kosten, werd hen bij wijze van grote pot honing de aanleg van een KMO-zone beloofd. In de loop van de jaren werden de voorwaarden voor de private partners stelselmatig versoepeld (eerst moest dit luchthavengebonden bedrijvigheid zijn, plots werd dit losgelaten). Dat dit plan een gigantische verkeerscongestie zal veroorzaken op de R11 werd opgelost met het beloven van een extra treinstation (jawel, zelfs een HST-stopplaats) en ondertunneling van kruispunten op de R11 in Borsbeek en Wommelgem. Vorig jaar liet de diamantsector uitschijnen niet te willen betalen omdat zij geen brood zagen in deze "investering" (zij gebruikten al een tijd de luchthaven niet meer), wat na enkele dagen spoedoverleg op het hoogste niveau weer ontkend werd. Nu trekt de belangrijkste investeerder, het Britse Aviation Investment Management zich terug en gooien ook de andere partners de handdoek. Dit was een doodgeboren kind dat nu een eersteklasbegrafenis krijgt.

De weigering om mee de kosten van de infrastructuurwerken te dragen, is het duidelijkste bewijs dat de private sector zelf niet gelooft in de toekomst van Deurne. Het plaatje is duidelijk: de Antwerpse luchthaven is structureel verlieslatend.

De Vlaamse overheid gaat nu over tot plan B.
De Vlaamse overheid zal de luchthaveninfrastructuur beheren via een Luchthaven-Ontwikkelings-Maatschappij (LOM). Die neemt onder meer de kosten voor de startbaan, de luchtvaartveiligheid, de douane en de brandweer voor haar rekening. In de LOM worden ook de luchthavengronden gestoken. Maar de minister stelt vooral zijn hoop in de Luchthaven-Exploitatie-Maatschappij (LEM). Die zal de luchthaven uitbaten. Volgens de ex-partners uit het VOKA dienen alle wilde plannen uit de PPS-constructie gerealiseerd te worden, maar nu wel op kap van de belastingbetaler.
Voor de Westvlaamse luchthavens (Wevelgem en Oostende) had de Vlaamse overheid al eerder beslist tot deze LEM/LOM-formule over te gaan. Maar ook hier lijkt het dossier niet erg te vlotten.
Ook VATUV (Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld) reageerde negatief op de ommezwaai van de Vlaamse overheid.