19 mei 2013

Districtsraad 16 mei: budgetwijziging district voldoet niet

Op de districtsraad van 16 mei ging het er woelig aan toe. Dit lag grotendeels aan de prikkelbare houding van schepen voor financiën Sekeris. Als democratisch verkozen oppositie is het onze plicht om met een kritisch oog naar de budgetwijziging te kijken. Daarom gaven we enkele bemerkingen en suggesties. Ten eerste stellen we onze vragen bij de efficiëntie van deze
Accentverschuivingen binnen de budgetwijziging. Enkele voorbeelden: de heraanleg van het Wim Saerensplein wordt uitgesteld vanwege een nieuwe parkeerstudie. Deze zal volgens ons niets oplossen omtrent de parkeerproblematiek. Men kan beter werken op een mentaliteitswijziging rond parkeren en parkeerruimte. En ondertussen blijven de omwonenden Op hun honger zitten en zal er dit jaar geen leefplein in Deurne Oost komen.
Een ander voorbeeld is de budgetverhoging voor een onderzoek naar communicatie en digitaal drukwerk, deze komt er als reactie op het verdwijnen van DNA, spijtig dat het district moet opdraaien voor de besparingsbeslissing van de stad.
Ten tweede 'misten we enkele accenten die ons hoopvol stelden bij de toelichting van het bestuursakkoord. we vinden het een spijtige zaak dat er maar 500 euro voorzien is voor sociale cohesie . En dit terwijl dit district zich sterk maakte om een maximale inspanning te doen om alle gemeenschappen betrekken bij het district Deurne. Bovendien werd ons in het bestuursakkoord een onderzoek naar sociale noden beloofd. Het is een gemiste kans om hier nu geen extra budget voor te voorzien.
De andere oppositiepartijen hadden evenveel kritische bedenkingen, we waren benieuwd naar de toelichting. spijtig genoeg bleef een grondige toelichting door schepen Sekeris achterwege. Iintegendeel werd ons een heel defensieve houding en een reeks tegen argumenten voorgeschoteld.
Na een schorsing besloot de oppositie tegen te stemmen op de budgetwijziging, wel stemden we enkele aparte punten die wel onze goedkeuring hadden. Constructieve oppositie dus.

09 mei 2013

100 dagen nieuw districtsbestuur Deurne

Het bestuursakkoord van het nieuwe bestuur werd heel vaag en algemeen geformuleerd. De antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen tijdens de bespreking waren zwak en onduidelijk.
Dus besloot de oppositie samen in de districtsraad van April een aantal vragen te formuleren en te bundelen tot 101 vragen.


De districtsvoorzitter probeerde op elke vraag een gepast antwoord te geven, maar slaagde daar nauwelijks in.

Op onze vragen werd dan nog behoorlijk gereageerd, omdat deze vragen concreet geformuleerd zijn en inhoudelijk aansluiten bij wat leeft in ons district. Maar bijvoorbeeld op de vraag “Hoe willen jullie het tekort aan parkeerplaatsen in de meeste straten van Deurne aanpakken en oplossen ?” werd geantwoord: “Met creatieve oplossingen.” Goed gevonden, maar weet u nu hoe ze dit gaan oplossen ?
Op de vraag over de standpunten over de bibliotheek werd gezegd dat twee filialen in Deurne ruim voldoende waren en dat de bibbus alle problemen zal oplossen… Dat vertelde de bevoegde schepen in de stad drie jaar geleden ook al, maar er is nog steeds geen nieuwe bibbus besteld.

Op de vraag over de plannen voor het “Hart van Deurne”, het hoofdproject van vorige legislatuur, antwoordde de voorzitter dat de betaalbaarheid wel een probleem is en dat ze “te weinig centen” hebben. Met het vorige bestuur hebben we langetermijnplanningen opgesteld waarbij de stad en het district veel geld hebben voorzien!Kijk, dit nieuwe bestuur wil duidelijk breken met vroeger en hun stempel drukken. Dat is normaal. Maar ze tonen door hun manier van werken alleen maar aan dat ze niet weten hoe of wat ze willen bereiken.. We hebben nu al medelijden met de vele medewerkers die dit vage bestuursakkoord volop in actieplannen aan’t gieten zijn. Hopelijk hebben ze genoeg fantasie om de lege tekstballonnen – en dat zijn er heel veel – in te vullen.

5 suggesties voor project Eksterlaar

Op 15 april werd op de raadscommissie een toelichting gegeven over het project Eksterlaar. Dit kent reeds een lange geschiedenis, waarbij we als Groen van bij het begin onze adviezen en opmerkingen hebben gegeven. Meermaals werd aangedrongen om de plannen “Groener” te maken.

Recent, en na heel wat omzwervingen, werd voor dit project een verkavelings- vergunning toegekend, nadat de projectontwikkelaar zelf de vorige vergunning had laten vernietigen. Er zijn namelijk heel wat nieuwe voorwaarden bijgekomen en daardoor werden de plannen bijgestuurd met nieuwe ondergrondse parkings bijvoorbeeld.

Ondertussen heeft een groep bewoners van de Dascottelei een zaak ingediend bij de Raad van State en op hun antwoord wordt gewacht alvorens verder kan gewerkt worden. En een nieuwe buurtgroep - “Groen Eksterlaar” - heeft de vorige weken en maanden van zich laten horen en acties en wandelingen georganiseerd om aandacht te vragen voor een nieuwe aanpak van dit project.Groen Deurne heeft vijf suggesties aan de uitvoerders gegeven, die naar onze mening absoluut moeten overwogen worden:

1- Het is zeer jammer dat de hoogbouwblokken (men noemt het “woontorens” want dat klinkt charmanter) die gepland zijn toch overeind blijven. Zorg daarom voor voldoende open groene lijnen, publieke groen en open ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

2- Private groene ruimte is niet hetzelfde als openbare groene ruimte. Van de van bij het begin gevraagde 50 % openbaar groen, blijft jammer genoeg amper 20 % over. De plannen tellen de private groene ruimte en het groen op enkele daken van de ondergrondse parkings wel bij en dat geeft een vals beeld. Onze suggestie is om in één van de bouwblokken in het midden een groot open plein te voorzien voor multifunctioneel gebruik.

3- Zorg tussen de bestaande woonblokken van de Dascottelei en de bouwblokken voor een groenscherm door middel van grote bomen. Daarvoor moet men rekening houden met de aanleg van de ondergrondse parkings.

4- Zet een participatietraject op met de buurtbewoners en neem hun bezorgdheden mee in de uitvoering van het project.

5- Het zal na de meer dan tien jaren dat dit project bezig is, nog meer dan tien jaar duren vooraleer het volledige project in uitvoering is. Houd dan aub rekening met nieuwe ontwikkelingen en trends op het vlak van duurzaam en ecologisch bouwen die zich aandienen.Groen Deurne rekent op de vakkennis en constructieve ingesteldheid van de projectontwikkelaars om deze suggesties te overwegen en uit te voeren.

06 mei 2013

Tunnel Luchthaven Deurne: 55 miljoen € weggesmeten geld


Vandaag, maandag 6 mei geeft minister Hilde Crevits de eerste spadesteek voor de bouw van de tunnel aan de luchthaven van Deurne. De Vlaamse regering zal minstens 55 miljoen € besteden aan deze intunneling van de Krijgsbaan (R11). “Wat ons betreft is dat weggesmeten geld, zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien, de luchthaven is niet rendabel en dat zal ook zo blijven na deze investering. De luchthaven telt per dag amper 380 passagiers. Dat is het aantal mensen dat straks in één nieuwe Hermelijn-tram kan. De Vlaamse belastingbetaler betaalt de volle prijs. De privé partners die eerst mee gingen investeren, haakten af. Dat zegt genoeg.”


Voor Groen gaat het om een barslechte investering. Omdat de uitbouw van een luchthaven op deze plaats, vlakbij woonwijken, gewoon een slecht idee is. Sinds kort is er overigens een directe spoorverbinding met de luchthaven van Zaventem. “Die 55 miljoen € voor de tunnel aan de luchthaven komt uit de begrotingspot voor wegen en verkeer van minister Crevits. Ze zou dat geld veel beter gebruiken om te investeren in meer trams in Antwerpen. Nu zitten de trams overvol en haken oudere mensen af. En er is ook extra geld nodig voor fietspaden en het wegwerken van zwarte punten in het verkeer. De minister legt verkeerde prioriteiten : ze kiest voor de belangen van rijke zakenmensen. En niet voor de noden van gewone mensen in tram of bus of voor de zwakke weggebruikers” vindt Vlaams parlementslid Dirk Peeters.


En er zit nog een addertje onder het gras. De tunnel aan de luchthaven past in een veel groter plan om heel de Krijgsbaan te ondertunnelen (de aanleg van de zgn. R11 BIS). “Een waanzinnig project, vindt Ingrid Pira van Groen Mortsel, het zal de mobiliteitsdruk in de regio niet oplossen, integendeel. De Vlaamse regering blijft kiezen voor meer auto- en vrachtwagenoplossingen. Vlaanderen als logistieke draaischijf is één van de ankerpunten van haar plan ‘Vlaanderen in Actie’. Terwijl iedereen weet dat we de omslag moeten maken naar duurzame mobiliteit”.


“We hebben de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur al bij herhaling opgeroepen om te denken aan een duurzaam alternatief voor de luchthaven, een nieuwe parkzone, met daarnaast ook plaats voor wonen en voor duurzame KMO’s. Maar Vlaanderen en Antwerpen blijven liever geld storten in een bodemloze put. Voor ons is dit een voorbeeld van slecht beleid” besluit Wouter Van Besien.


05 mei 2013

Lentewandeling Groen Deurne door Ertbruggebos

Klokslag tien uur, zondagmorgen, stond een hele groep mensen solidair te wachten op enkele laatkomers. Dat gaf de gelegenheid om een inleiding te geven op deze wandeling, die de bedoeling had kennis te maken met het “nieuwe groene Deurne-Oost”. “Nieuw”, omdat de laatste jaren gronden konden aangekocht worden door ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Dit kan dankzij de besluiten die Vera Dua ongeveer dertien jaar geleden liet goedkeuren, maar helaas verdwijnt sindsdien elk jaar nog steeds meer bos dan er wordt bijgemaakt. Dat geeft dat we nu nog steeds bijna 8000 ha te weinig bos bezitten in Vlaanderen ! De enthousiaste boswachter, die zich voor de wandeling moest laten verontschuldigen, werkt al jaren mee aan de omvorming van deze landbouwgronden tot bos en weidegronden, die tal van planten en dieren aan een nieuwe leefomgeving helpen. Uw dankbare gids had vooraf met deze boswachter leerrijke contacten en samen hebben we recent een boeiende wandeling uitgestippeld om de vele vernieuwingen te kunnen tonen.

Door de bestaande Ertbruggedreef en het majestueuze beukenbos stapten we naar de Boze Dreef en zo richting August Van de Wielelei. Daar op het einde staat een nieuw infobord dat aangeeft welke gronden verworven werden. We zagen daar ook hoe de vroegere appelboomgaard omgevormd wordt tot een weide die begraasd wordt door Schotse Hooglandrunderen. Over de reservatiestrook, waar wij als Groenen veel bedenkingen bij hebben, ging het dan noordwaarts met onderweg enkele toelichtingen bij de aanplantingen en plannen en een zicht op de desastreuze ontwikkelingen zoals een shoppingcentrum en een gloednieuwe stelplaats van de Lijn. Ook verderop werden we geconfronteerd met de ontwikkelingen van het industrieterrein van Wijnegem, die tot de laatste centimeter hun betonvlakten, lelijke loodsen en hekwerken neergepoot hebben. Ooit zal daar een groenscherm geplant worden, maar door de ondergrondse pijpleidingen moet daar voorzichtig mee omgegaan worden. De nieuwe groengebieden die daar ontwikkeld worden, tonen aan hoe groot dit gebied wordt. Er werden ook twee poelen uitgegraven om amfibieën aan te trekken. Gemengde bossen worden afgewisseld met wilde weidegronden en aan de Schotensesteenweg worden de bestaande moestuinen omgevormd tot ecologische volkstuinen, voor individueel gebruik, maar ook voor groepstuinieren. Tot slot staken we de grote nieuwe weide over achter de scoutslokalen, waar ANB een nieuwe tamme kastanjedreef en een boomgaard met oude fruitsoorten wil aanleggen.

Het was prachtig weer, deze vijfde mei 2013 en de pint of warme chocomelk smaakte dan ook heerlijk na deze deugddoende wandeling.Onder een stralende lentezon genoten een 30-tal leden en sympathisanten van het prachtige Ertbruggebos.

01 mei 2013