24 mei 2009

Integraal behoud van Drakenhof

Interpellatie Mieke Vogels in de districtsraad van 28 mei.

Ons district heeft vele troeven. De verschillende kastelen en lusthoven gebouwd in de voorbije eeuwen toen Deurne nog ‘den buiten was’ horen bij deze troeven. In deze 21° eeuw waar alles moet ‘renderen’ is het niet evident om deze kastelen en hun bijhorende parken te behouden. Zo is de toekomst van het kasteel Drakenhof in Deurne-zuid bedreigd. Het kasteel staat leeg en vervalt steeds meer ook al omdat de ramen open staan. Nu blijkt dat Drakenhof een nieuwe bestemming te krijgen als rusthuis. Rusthuis Atlantis wil er een RVT en serviceflats bouwen. Het project is enkel commercieel interessant als de totale oppervlakte van het kasteeldomein wordt volgebouwd. Er werd een bouwaanvraag ingediend waarop een geplande nieuwbouw van 11,50 meter hoog (de buren mogen maar tot 8 meter hoog bouwen) waarvoor ook de meeste waardevolle bomen zouden moeten verdwijnen. De toegang tot dit grootschalige complex zou gebeuren via de Leon Stampelaan. Deze straat is nu al verzadigd zeker op het moment dat de school begint of eindigt. De straat werd vorig jaar verkeersluw gemaakt om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen.
De buurt startte met een petitie en er werden reeds 100 bezwaarschriften ingediend tegen deze bouwvergunning.
Wat zal het districtscollege ondernemen om het kasteel en het kasteeldomein met zijn prachtige bomen te bewaren voor de toekomst?

Mieke Vogels

20 mei 2009

Openbaar onderzoek Oosterweelverbinding

Groen! zal nog een milieustakingsvordering indienen tegen de bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding omdat het bijhorende MER (milieueffectenrapport) niet correct is, want daarin wordt immers gesteld dat er geen alternatief was voor het BAM-tracé (met Lange Wapperviaduct). De Arup-Sum studie weerlegde dat overduidelijk door een vierde tracé voor te stellen dat uit een tunnelverbinding van Linkeroever tot de A12 voorziet (zie www.sum.be
alternatief ARUP-SUM
U kan deze procedure mee voeren door u zondag 24 mei van 11 tot 13 u. aanwezig te zijn op de infomeeting in Chapo, Statiestraat Berchem. Een aantal BA's waaronder Vitalski, Pieter Embrechts hebben al toegezegd deze procedure mee in te leiden. Waarom u niet?

Niettemin gaat de procedure voorlopig dus gewoon verder en van dinsdag 26 mei 2009 tot donderdag 25 juni 2009 organiseert de stad een openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag rond de Oosterweelverbinding. Tijdens deze periode krijgen alle inwoners van de stad Antwerpen de kans de plannen in te kijken en een bezwaarschrift in te dienen. Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie over dit openbaar onderzoek.

Dossier online raadplegen of inkijken in het Felixarchief kan vanaf dinsdag 26 mei 2009 kunt u het volledige bouwdossier online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel

17 mei 2009

Wateroverlast door onweer 14 mei in Deurne-noord

Als gevolg van de hevige regenval van donderdag 14 mei 2009 blijkt er bij een aantal bewoners van Deurne-Noord nog onduidelijkheid te zijn rond de antwoorden in verband met de wateroverlast. Voor wat betreft eventuele schade geldt nog steeds dezelfde regeling sinds de uitbreiding van de woningpolis vorig jaar. Klik op de titel van dit bericht voor de belangrijkste informatie.

13 mei 2009

Groen! start juridische procedure tegen de Lange wapper

klik op deze foto voor meer informatie
Groen! start een juridische procedure tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapperbrug. Volgens Groen! is de bouwaanvraag van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) niet in orde omdat het bijgevoegde milieu-effect-rapport (MER) onjuist is gebleken.

Rudi Daems, Vlaams fractieleider: “In dit MER kreeg de Lange Wapper groen licht omdat de alternatieve tracés zogezegd technisch onhaalbaar waren. Maar de nieuwe studie die de Vlaamse regering liet maken door het onafhankelijk studiebureau ARUP/SUM toonde het tegendeel aan: de alternatieve tracés waren technisch wél haalbaar en het voorstel van stRaten-Generaal kwam er zelfs als beste uit. ARUP/SUM lanceerde bovendien een nieuw voorstel dat de mobiliteitsproblemen rond het Antwerpse nog beter zou oplossen. Er moet dus eerst een nieuw MER komen. Bijgevolg is de huidige bouwvergunningsaanvraag ongeldig.”

09 mei 2009

35 jaar heemkundige kring Turninum: proficiat

Turninum, de Deurnese heemkundige kring, bestaat 35jaar. Voorzitter en pionier Ludo Peeters kijkt tevreden terug. '65 beschermingsdossiers hebben we ingediend. We hebben de Reuzenommegang nieuw leven ingeblazen en hebben zelf 8 reuzen gemaakt.' Turninum stampte ook een heemkundig museum uit de grond, in Deurne-Dorp (Volksmuseum, Koraalplaats 2, open in het weekend van 14 tot 17uur).

Ook op de bescherming van het Sint-Fredeganduskerkhof is Peeters trots. Oude praalgraven worden er door vrijwilligers in ere hersteld. Op initiatief van Turninum wordt bij de restauratie van gelijk welk begraafpark in Antwerpen eerst het advies ingewonnen van de lokale heemkundige kring.

Stad stelt hoge ambities voor Ruggeveld – Boterlaar - Silsburg

Het college besprak vrijdag 8 mei de concretisering van het project Ruggeveld-Silsburg. De stad wil dit omvangrijke gebied omvormen tot een hoogwaardige sport- en recreatiecluster, met plek voor natuur, volkstuinen en speelbosfaciliteiten voor de lokale jeugd. De opmaak van het masterplan voor de site zal in nauw overleg gebeuren met de verenigingen, gebruikers en buurtbewoners. Het college legt haar engagement daartoe vast in een participatiecharter.
Klik hier of op de titel van dit bericht voor het volledige collegeverslag.