26 februari 2013

Tramlijnverlenging Livan I gaat van start

Volgende week, vanaf 4 maart gaan de werken van start waarbij de Ruggeveldlaan wordt heraangelegd van aan de Boterlaarbaan tot aan het kruispunt met de August Van de Wielelei. Over de volledige lengte wordt er op de middenberm met bomen een tramlijn aangelegd. De eerste jaren zal er hier echter slechts een tram rijden van en naar de stelplaats op de August Van de Wielelei aan de overzijde van de Makro. Op een kort stukje, van de Boterlaarbaan tot net achter de brug van de autostrade (E313/E34) zullen er wel trams rijden, er wordt parallel aan de E313 vanaf de park&ride aan het rondpunt een zg. "antenne" aangelegd, zodat automobilisten hopelijk verleid worden om de auto daar te laten staan en met de tram (via Ruggeveldlaan/Florent Pauwelslei/Herentalsebaan en verder ondergronds via de premetrotunnel vanaf de Zwitserse Apotheek tot in het centrum van de stad te sporen. Die tunnel is al ruim 30 jaar klaar, maar tot nog toe ongebruikt.
Groen Deurne is tevreden dat er hiermee een signaal gegeven wordt dat de verkeersdruk op de E313 en invalswegen zoals Herentalsebaan en Turnhoutsebaan aangepakt moet worden. Bij de concrete uitwerking van de tramantenne hebben we wel vragen, die vooralsnog door De Lijn niet beantwoord werden.Waar hebben wij problemen mee:

- Pas binnen enkele jaren (?) een volwaardige noord-zuidtramverbinding over de Ruggeveldlaan, er wordt prioritair een verbinding aangelegd met de parking aan de rotonde van Wommelgem, waar nu maximaal 234 wagens kunnen staan. Om werkelijk iets te betekenen op het vlak van het verminderen van de verkeersdruk is die parking veel te klein.

- de investeringen voor de terminus aan de rotonde van Wommelgem dreigen binnen enkele jaren verloren te gaan indien de Vlaamse regering haar plannen doorvoert voor een volwaardige verkeersturbine voor de R11-bis/E313 ten westen van de huidige rotonde van Wommelgem.

- In de plannen voor het Park Groot Schijn zou in de onderdoorgang van de Koude Beek onder de E313 een ecotunnel gerealiseerd worden voor fietsers en voetgangers, waardoor er ook een verbinding voor (land)dieren tot stand gebracht worden, wat belangrijk is voor de diersoorten die zich zo kunnen verplaatsen van het noorden van de E313 naar het zuidelijk deel. De Lijn is uiterst vaag over de aanleg van de tramlijn, die daar dat voet- en fietspad zou kruisen (veiligheid!). Eerst beweerden ze zelfs dat zij niets afwisten van de werken in het kader van de aanleg van het park Groot Schijn. Voor de Koude Beek voorziet De Lijn een inbuizing onder de tramsporen, wat weer een hindernis er bij is voor vissen.
Het inspraakproces over de inrichting van het Park Groot Schijn verliep voorbeeldig, maar De Lijn voelt zich daarboven verheven en houdt geen rekening met unaniem ingenomen standpunten van het (vorige) districtscollege.meer info op de site van De Lijn

22 februari 2013

Nu al 12 jaar uitstel voor veiligheidsstrook luchthaven Deurne

RESA-verhaal wordt stilaan een grote farceVandaag pakt Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits parmantig uit met de mededeling dat ze drie jaar uitstel krijgt van haar federale collega Wathelet voor de aanleg van een veiligheidsstrook of RESA (= “runway end safety area”) voor de luchthaven van Deurne. Daarmee is de luchthaven van Deurne weer eens gered en kan men ongestoord de exploitatie voort zetten. Hoera.

Maar wat de minister er niet bij vertelt is dat dit het derde uitstel op rij is. Een eerste uitstel werd gevraagd in 2004 (voor vijf jaar), een tweede uitstel in 2009 (voor vier jaar). En nu is er het derde uitstel in 2013, nog eens voor drie jaar. Dat betekent dat er in totaal voor twaalf jaar uitstel is verleend voor de realisatie van deze veiligheidsstrook.

In het voorlaatste uitstel (verleend door toenmalig federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe aan Hilde Crevits) staat bovendien te lezen dat de veiligheidsstrook tegen 23 februari 2013 klaar moet zijn. Quod non.
Schouppe: "Aangezien het totaal gegeven uitstèl dan negen jaar zal bedragen reken ik erop dat tegen de bovenvermelde datum de werken aan de baanstrook en de RESA ter hoogte van baandrempel 29 zullen voltooid zijn.


De werken aan de ondertunneling van de Krijgsbaan (die de veiligheidsstrook mogelijk moet maken) moeten nog beginnen.

Van twee zaken één. Ofwel is die veiligheidsstrook echt van levensbelang voor de veiligheid van de werking van de luchthaven. En dan spelen we dus 12 jaar lang met vuur.

Ofwel loopt het allemaal zo’n vaart niet en zijn de beruchte ICAO-normen in de praktijk blijkbaar erg relatief, maar dan moet toch wel de vraag gesteld worden waarom we dan 45 miljoen € moeten uitgeven voor een tunnel op de Krijgsbaan voor de luchthaven.

Het verhaal van de luchthaven van Deurne wordt stilaan een grote farce.

Veel reden voor euforie is er in elk geval niet : het aantal passagiers van de luchthaven is omgekeerd evenredig aan de kosten die de Vlaamse overheid blijft maken. Zou dat misschien de werkelijke reden zijn waarom de Vlaamse regering er maar niet in slaagt de LEM-uitbater over de brug te krijgen?

19 februari 2013

Op 4 maart starten de werken voor Livan, de tramverbinding tussen de P&R aan de rotonde in Wommelgem en het centrum van de stad.

Wat is Livan?

De metrotunnel onder de Turnhoutsebaan wordt verder afgewerkt zodat hij in gebruik kan worden genomen. Op de Herentalsebaan ter hoogte van de Zwitserse Apotheek komt er een in- en uitrit voor de metro. Er komt een trambedding op de Florent Pauwelslei. De straat wordt ook van gevel tot gevel heraangelegd. Op de Ruggeveldlaan komt er een groene trambedding op de middenberm. Vanaf de Ruggeveldlaan, parallel met de E313, lopen er tramsporen naar de P&R in Wommelgem. Metrostation Zegel, aan de Zegelstraat, wordt volledig afgewerkt. Niveau -1 van metrostation Astrid wordt afgewerkt en de rest van het station wordt gerenoveerd.


Fasering

De werken verlopen in verschillende fases. De aannemer start op de Ruggeveldlaan. Aansluitend volgen de werken op de Florent Pauwelslei. De werken aan de metrotunnel onder de Turnhoutsebaan en de stations worden tegelijk met de andere fases uitgevoerd en duren de hele werfperiode van 24 maanden.


Minder Hinder

Tijdens de werken op de Ruggeveldlaan blijft er telkens één rijstrook in beide richtingen open. Woningen, scholen, bedrijven blijven bereikbaar. De fiets- en voetpaden behoren niet tot de werfzone en blijven dus toegankelijk.

De werken voor de tunnel vinden hoofdzakelijk onder de grond plaats. De metro-inrit op de Herentalsebaan wordt tijdens de bouwfase gebruikt als toegang voor werfverkeer.


Infotentoonstelling

De Lijn nodigt u uit op een infotentoonstelling over de werken. Die vindt plaats in het Sportpark Ruggeveld in Deurne.

Voor omwonenden 26 februari van 19.30 tot 21.30 uur

Voor handelaars 27 februari van 18.00 tot 21.00 uur


Vragen?

Hebt u vragen over de werken? Dan kunt u mailen naar livan@delijn.be of bellen naar de LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30€/min). U kunt ook een kijkje nemen op onze website www.delijn.be/livan.

05 februari 2013

Afwijking op ICAO-regels voor luchthaven Antwerpen verstrijkt op 23 februari.

Om erkend te blijven als klasse C3 luchthaven kreeg de luchthaven van Antwerpen (Deurne) in 2009 voor de derde maal uitstel om te beantwoorden aan de normen die opgelegd werden door de ICAO (in de zg. annex 14) met betrekking tot een obstakelvrije zone aan het uiteinde van de start- en landingsbaan (de inrichting van een zg. RESA, Run End Safety Area). Deze afwijking (derogatie) werd verleend door de FOD mobiliteit, het directoraat-generaal voor de luchtvaart gaf op 21 januari 2009 via een brief van de federale staatssecretaris voor Mobiliteit een bijkomend uitstel om de baanstrook en de RESA conform te maken met de normen van ICAO Annex 14.
Als tegen 23 februari 2013 er geen aantoonbare vorderingen gemaakt waren bij de realisatie van de RESA, verliest de luchthaven haar erkenning als luchthaven klasse C3, waarbij er bepaalde types vliegtuigen niet meer mogen landen of opstijgen.

Bij de bespreking van de Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011 van Minister Crevits bevestigd zij dat de derogatie afloopt in februari 2013.

"4.1.4. R11
Voor de R11 ziet de heer Steve D’Hulster een budget ingeschreven staan van 45 miljoen
euro. Is een gedeelte daarvan bestemd voor de tunnel aan de luchthaven?
Minister Hilde Crevits antwoordt dat naar aanleiding van een arrest van de Raad van State
de Vlaamse Regering besliste dat de R11 ter hoogte van de luchthaven van Antwerpen
volledig als tunnel zal worden uitgevoerd en dat hiervoor reeds in 2011 kredieten zullen
worden ingeschreven. Het budget van 45 miljoen euro wordt ingeschreven op een nieuwe
basisallocatie (MDU MH216 7310). In dat kader beslist de regering nu tot intrekking van
het besluit met de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘R11-omleiding luchthaven Antwerpen’. De uitvoeringsplannen zijn in opmaak. Alles
wordt in het werk gesteld om de tunnel tijdig te realiseren conform de derogatie waarbij
een RESA (Runway End Safety Area) dient gerealiseerd te worden in februari 2013. De
tunnel wordt zo geconcipieerd dat een eventuele latere integratie in een langere tunnel (of
een andere oplossing voor de R11) niet gehypothekeerd wordt."

Ook Marc Van den Abeele treedt als voorzitter op in de commissievergadering in volgend stuk:

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2008-2009/c0m130ope12-17022009.pdf
Zitting 2008-2009 van 17 februari 2009 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

"Ondertussen heeft de federale staatssecretaris voor Mobiliteit, onder wie het Directoraat-generaal Luchtvaart ressorteert, dat toezicht houdt op de naleving van de verplichting van de International Civil Aviation Organization (ICAO), in een brief van 21 januari 2009 een bijkomende derogatie van vier jaar toegekend, tot 23 februari 2013, voor de aanleg van de verplichte veiligheidszone."

Conclusie, de minister zal zich moeten haasten om opnieuw een afwijking te krijgen op de ICAO-regels, of een heleboel vliegtuigen zullen niet meer mogen landen of opstijgen vanop Deurne...

Groen klaar voor 6 jaar constructieve maar harde oppositie

Op donderdag 17 januari legde onze Groen fractie in Deurne de eed af. Na 12 jaar meerderheid krijgen we een andere rol toebedeeld. We maken ons klaar voor zes jaar ‘flinkse’ oppositie.

Groen Deurne blijft erop hameren dat openbaar vervoer, fietsers en voetgangers de nodige aandacht krijgen. Het niet verderzetten van het STOP-principe is wat dat betreft een gemiste kans. Daarnaast heeft het nieuwe bestuur ruime aandacht voor parkeerplaatsen. Met onze fractie ijveren we dat die zijn aangepast aan de buurt en zijn omgeving en niet omgekeerd.

In het bestuursakkoord krijgt een duidelijke communicatie en betrokkenheid van de bewoners een prominente plaats. De komende zes jaar kijken we toe dat dit zich weerspiegelt in de praktijk en brengen we het op de politieke agenda. We wensen dat verder gebouwd wordt op het geleverde werk van het vorige bestuur. Aandacht voor de verschillende Deurnse buurten met ieders eigenheid en noden blijft belangrijk.

We zijn trots dat onze Groene schepen tijdens de vorige legislatuur cultuur op de Deurnse kaart gezet heeft. De jaarlijkse cultuurprijs voor Deurnenaars met een cultuurpalmares is hiervan een illustratie. We ijveren voor de continuïteit van de verschillende initiatieven en wensen voldoende aandacht voor cultuur.

Deurne is een district met een grote verscheidenheid aan bewoners: jong en oud, geboren en getogen of nieuwkomer, en doorweven met diverse gezinsvormen. Groen Deurne is waakzaam dat het district zijn rol vervult ten aanzien van deze verschillende groepen. Het stimuleren van ontmoetingskansen en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven is noodzakelijk.

Tot slot zullen we, nu het stadsbestuur duidelijk de kaart van de Oosterweel-verbinding heeft getrokken, blijvende aandacht hebben voor signalen van lawaai-overlast en fijnstof. Op het juiste moment zullen we de meerderheid hierover interpelleren.

02 februari 2013

Uitdunnen speelbos park Groot Schijn

In februari en maart worden er verspreid over het nieuwe speelbos in het nieuwe park Groot Schijn een aantal bomen gekapt om meer ruimte te geven aan de overblijvende bomen. De ingreep is een normale werkwijze in Vlaamse bossen. Tijdens de werken is het bos gesloten. In mei volgt er een speeldag voor jongeren.