24 november 2004

Tramlijn 12 langer of niet?

Méér bomen, méér parkeerplaatsen, én tegelijk een vlotte tramverbinding. Dat is waar Groen! voor zorgt.

Persbericht GROEN! Deurne

Het dossier van de tramlijnverlengingen ligt al lang op de tekentafels. De beslissing van deze verlenging werd genomen op hoger niveau en daar is weinig aan te doen. Wat we wel kunnen doen is zorgen voor een goed dossier, waar vele mensen baat bij hebben.

Of het echt nodig is dat tramlijn 12 verlengd moet worden, is dus niet de vraag. Bij elke verandering heb je voor- en tegenstanders die beiden hun argumenten op tafel leggen.

Als je echter met verkeerde informatie die discussie aanvangt, dan speel je vals. En dat is wat het Vlaams Belang in Deurne weer doet. Goedkoop succes willen behalen door steeds weer simplistische slogans te roepen en foutieve informatie te verspreiden.

Onze districtsschepen Walter Verbruggen heeft van bij het begin dit dossier gevolgd en bijgestuurd vanuit de afspraken die op het districtscollege werden gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat het aantal bomen na de aanleg bijna verdubbelt en dat het aantal parkeerplaatsen in het geheel van het ontwerp stijgt.
Wie dus beweert dat er minder parkeerplaatsen zullen zijn en minder bomen, liegt !

In plaats van af te wachten tot de ganse bevolking heeft kunnen kennis nemen van de plannen op 3 en 4 december in de gebouwen van AWV tegenover de Makro aan de August Van de Wielelei, komt het Vlaams Belang op de volgende districtsraad al af met adviezen om de tramlijnverlenging weg te stemmen. Alsof de districtsraad dit zou kunnen !

Pure volksbedriegerij en alweer een extra hoop chagrijn.

We hopen dat vele mensen slimmer zijn en mee constructief willen denken en zoeken.

Luk Wellens, Voorzitter GROEN! Deurne

05 november 2004

Groen! Deurne steunt cultuurschepen

Na de recente gebeurtenissen in de districtsraad van Deurne werd overleg gepleegd met de leden van GROEN! Deurne en het partijbestuur van Antwerpen.

Het is nu duidelijk dat het blok zijn ware gelaat heeft getoond met de amendementen die bij de laatste begrotingsvoorstellen werden goedgekeurd. "Cultuur eindigt waar racisme begint" stond vroeger op affiches te lezen. En ook de geschiedenis in Vitrolles of Marseilles bewijst dat cultuur het eerste slachtoffer is van een rechts beleid.

Na gesprekken met de coalitiepartners, waarin de hoop op een herstel van het vertrouwen werd uitgedrukt, is het voor GROEN! Deurne duidelijk dat een krachtige aanpak met alle democratische partijen noodzakelijk is. We hebben dan ook besloten om meer dan ooit onze districtsschepen, Walter Verbruggen, te ondersteunen. Al wie met cultuur in de ruimste zin van het woord bezig is in Deurne kan op zijn steun blijven rekenen.
Vooral de dynamiek van de nieuwe cultuurraad werd aangepakt: de budgetten voor de week van de amateurkunsten en van de cultuurmaand werden weggestemd of beperkt.
De districtsschepen blijft achter de cultuurraad staan en zal hen op bezielende en creatieve wijze ondersteunen en aanmoedigen.
Het is ook onbegrijpelijk dat onafhankelijke raadsleden zich hebben laten verleiden om de geslaagde gratis openluchtconcerten in het Rivierenhof weg te stemmen. We roepen dan ook vooral Karin Hansen, ooit verkozen voor AGALEV in Deurne op om zich te bezinnen over haar rol in deze raad. Misschien moeten al diegenen die haar hun stem hebben gegeven haar eens contacteren over haar totaal gewijzigd stemgedrag in de raad, waar enkel het blok baat bij heeft. Of heeft zij zich "bekeerd" tot het uiterst-rechtse gedachtengoed?

Op de andere terreinen die binnen de adviserende bevoegdheden van de districtsschepen vallen, zal blijvend aandacht gegeven worden aan krachtdadige, toekomstgerichte en positieve ontwerpen. Bij de ontwikkeling van de mobiliteitsplannen en de circulatieplannen wordt aandacht gegeven aan de alternatieven voor het steeds meer dichtslibbend wegennet en wordt storend sluipverkeer aangepakt. Bij de ontwerpen van de tramlijnverlengingen wordt gelet op het behoud van parkeerplaatsen, maar ook voor de aanleg van fietspaden en veilige oversteekplaatsen wordt gezorgd. De overlast aan het Sportpaleis moet dringend op de agenda staan van hogere overheden zodat dringende oplossingen uitgewerkt worden. Het BPA Ruggeveld/Rivierenhof moet snel verfijnd worden, zodat een historische kans op een degelijke structuur voor dit gebied kan vastgelegd worden. En het project Eksterlaer wordt mee gestuurd tot een aanvaardbaar voorstel, met aandacht voor verkeer, groen voor de buurt en zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

GROEN! wil het bestuursakkoord ten volle ondersteunen en blijven dragen tot het einde van de legislatuur. We roepen dan ook alle onafhankelijken op om duidelijk te maken aan de bevolking waar zij voor staan. Of zijn ze allemaal vergeten door en voor wie ze verkozen zijn ?

Luk Wellens, voorzitter Groen! Deurne

21 oktober 2004

Cultuur in Deurne wordt geslachtofferd!

Persbericht van Groen! Deurne

Vanavond werd tijdens de districtsraad van Deurne de begroting goedgekeurd.
Op zich zou dit goed nieuws kunnen zijn.
Maar we betreuren ten zeerste dat een aantal amendementen van het Vlaams Blok werden goedgekeurd, waardoor vooral de budgetten voor cultuur stevig beperkt worden.

Met de steun van het bureaulid Guy Dirckx, bevoegd voor jumelages, de VLD-fractie - die hiermee de meerderheid beschadigt - en de twee aanwezige onafhankelijke raadsleden (de derde was ziek) werden alle amendementen van het Blok goedgekeurd. Daardoor worden de budgetten voor de Week van de Amateurkunsten, de organisatie van de Cultuurmaand (met het succesvolle initiatief 'Kunstroute' dat reeds tweemaal duizenden toeschouwers naar het Rivierenhof lokte) en de Buurttentoonstelling 'Den Tip' geschrapt of sterk beperkt. Opvallend is ook dat het Vlaams Blok de 'gratis vrijdagavondconcerten' die het district in samenwerking met het Cultuurcentrum en de Provincie tijdens de zomermaanden organiseert, drooglegt. Deze avonden trokken in juli gemiddeld wekelijks 1.500 personen naar het Openluchttheater Rivierenhof. Ten slotte wordt ook het budget voor de mogelijke plaatselijke initiatieven van culturele verenigingen weggenomen, waardoor lokale initiatieven niet meer kunnen ondersteund worden.

Het is duidelijk dat sommigen in de raad Walter Verbruggen, onze districtsschepen voor cultuur willen aanpakken. Nu er een nieuwe dynamiek is ontstaan binnen het culturele veld in Deurne, wil het Vlaams Blok deze werking ondermijnen.
Dat dit gebeurt is geen nieuwigheid, maar dat leden die zichzelf tot de meerderheid rekenen die voorstellen van het Blok steunen, is voor ons onbegrijpelijk.

Groen! zal zich nu beraden over deze vertrouwensbreuk in de coalitie en later met een duidelijk standpunt naar buiten komen.
Eén zaak moet duidelijk zijn: wij laten de bewoners van Deurne niet in de steek !

Luk Wellens
Voorzitter Groen! Deurne