17 juni 2013

Stiptheidsacties op luchthaven Deurne

Klik op de foto om de vierde wachtende passagier te zien.

15 juni 2013

'Beste Gwendolyn, de geëngageerde burger komt er bekaaid vanaf met je voorstellen'

Groen-voorzitter Wouter Van Besien schrijft een open brief aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten over haar manifest 'De geëngageerde burger': 'Ik vrees dat de geëngageerde burger er flink bekaaid vanaf zal komen als jouw voorstellen ooit praktijk worden'

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen.

Beste Gwendolyn

Ik ben een geëngageerde burger. Ik zit in het verenigingsleven, ben lokaal betrokken, ben politiek actief en doe graag en regelmatig mee aan buurtinitiatieven. Jij hebt dus een boek voor mij geschreven want ik ben iemand die de mouwen opstroopt en het zelf doet. Ik heb de overgang gemaakt van inspraak naar participatie, allemaal kenmerken die jij de geëngageerde burger toedicht.

En toch herken ik mij echt niet in wat jij voor mij als geëngageerde burger in petto hebt. Integendeel zelfs. Ik vrees dat ik er flink bekaaid vanaf zal komen als jouw voorstellen ooit praktijk worden. Die versterken de geëngageerde burger helemaal niet, integendeel, ze werken die tegen in zijn of haar engagement.

Zo wil je dat ik voortaan zelf mijn loon- en arbeidsvoorwaarden afspreek met mijn werkgever: weg met de cao’s en het sociaal overleg. Leg eens uit, Gwendolyn, op welke manier een geëngageerde burger hierdoor sterker wordt? Het gevolg is immers dat die burger er alleen voor zal staan, hij zal geïsoleerd en zonder ondersteuning van anderen in een onderhandeling moeten stappen.

Dat sociaal overleg is trouwens ook belangrijk voor de ondernemers. De dag dat ik een bedrijf opricht, wil ik dat ik vertegenwoordigd ben, dat er voor mijn belangen opgekomen wordt. En wil ik ook een sterke overheid die, pakweg, de fiscale fraude aanpakt, zodat ik zelf niet met oneerlijke concurrentie wordt opgescheept.

Jij vindt dat de overheid zich uit een vervoersmaatschappij als De Lijn moet terugtrekken. Een kijk in het buitenland leert mij veel: de geëngageerde burger heeft daar af te rekenen met een slechtere dienstverlening. Ik zal het mogen vergeten om ’s avonds op een niet-rendabele lijn nog thuis te raken van een vergadering waar ik als geëngageerde burger de mouwen wou gaan opstropen. Ik zal me dus met de auto moeten verplaatsen waar ik vroeger de bus kon nemen, wat lijnrecht ingaat tegen mijn engagement voor het klimaat. Wou ik nu net ook daarvoor mijn mouwen opstropen.

Het is jouw droom om zoveel mogelijk regels af te schaffen en die te vervangen door principes want die regels worden misbruikt om grote mobiliteitsprojecten te laten verzanden in een moeras van procedures, is jouw ervaring. Ik moet zeggen, als geëngageerde burger ben ik blij dat ik mij op een aantal regels kan beroepen om dwaze Oosterweelprojecten die mijn gezondheid en die van duizenden andere omwonenden bedreigen, een halt toe te roepen.

Beste Gwendolyn,

Ik vind jouw optimisme en enthousiasme voor de geëngageerde burger heel aanstekelijk maar wees eerlijk, ook jij weet dat een deel van de burgers in onze samenleving nooit aan de standaarden zal kunnen voldoen die jij vooropstelt. Er zijn burgers die teveel materiële bekommernissen hebben. Er zijn burgers die gezondheidsproblemen hebben of zich bekommeren om de gezondheidsproblemen van anderen. Die groep van mensen, voor wie het veel moeilijker is om actief engagement en participatie tentoon te spreiden, zal er nog veel bekaaider van afkomen dan ikzelf als jouw voorstellen ooit werkelijkheid worden. Omdat anderen die mensen niet meer kunnen of mogen verdedigen. Omdat iedereen maar voor zichzelf moet opkomen.

Veel van je voorstellen komen neer op het terugdringen van de bescherming en van de samenwerking tussen mensen. Ik ga alvast mijn mouwen opstropen om ervoor te strijden dat die voorstellen door de volgende regeringen niet worden doorgevoerd.

Dat is mijn engagement.

Vriendelijke groeten,
Wouter

Groen voert mee actie op woensdag 19 juni met de sociale sector, kom ook af!


De sociale sector in Antwerpen trekt vandaag terecht aan de alarmbel. Wie naar de cijfers durft kijken, kan niet anders dan vaststellen dat het vijf voor twaalf is voor Antwerpen. Antwerpen heeft nood aan een stevig armoedeplan met bijhorende fondsen, als we de toekomst van onze stad niet willen hypothekeren.Onze stad kan niet enkel inzetten op liefdadigheid, ze moet ook structurele maatregelen nemen. Net als Vlaanderen. Maar net op deze twee niveaus, waar N-VA aan de macht is, zien we dat de structurele aanpak van armoede stottert. In de plaats krijgen we een verdeel en heersstrategie waarbij met de middelen wordt geschoven binnen het middenveld:

“Besparen op sociaal beleid in Antwerpen betekent simpelweg de realiteit in Antwerpen ontkennen. Dit stadsbestuur zit vast in een kaasschaaflogica waar iedereen inlevert, maar ziet niet in dat besparen op sociaal beleid Antwerpen net meer ontwricht. Wie werk wil maken van een ambitieus en breed gedragen armoedeplan voor Antwerpen gaat in overleg met het middenveld, in plaats van te dreigen met nog meer besparingen op kap van de zwaksten in onze stad.” aldus Meyrem Almaci

Groen ondersteunt dan ook volledig de oproep van het sociaal middenveld en vraagt de schepen en het college hun aanpak bij te sturen. Daarom laat ook Groen op woensdag 19 juni graag mee van zich horen tijdens de geplande actie. We verzamelen om 15u op de Groenplaats en hopen dat vele Groene leden zich aansluiten om de roep naar meer middelen voor een sociaal Antwerpen luider te doen klinken. Doe zeker ook je Groen-tshirt aan. Meer lezen over de actie kan hier.
http://groenantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=1bf63477231ac354de63530e9&id=dda2f20c59&e=067d6500f4

13 juni 2013

Europese eis voor nieuwe aanbesteding bevrijdt Vlaamse regering van Oosterweeljuk


Sinds begin 2009 gaat de Vlaamse regering gebukt onder de zware engagementen die ze was aangegaan met Noriant. Telkens weer werd ze daardoor gedwongen de kaart te trekken van de Oosterweelverbinding hoewel er alternatieven bestaan die pakken beter zijn voor de volksgezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden. “Met deze eis kan de Vlaamse regering zich bevrijden van het Oosterweeljuk en eindelijk de kaart trekken van de Antwerpenaar. Een logisch gevolg hiervan is ook dat de bouwaanvraag voor de Lange Wapper wordt ingetrokken,” stellen voorzitter Wouter Van Besien en Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

Al jaren trekt de Vlaamse regering tegen beter weten in en tegen wat de mensen willen in, de kaart van de Oosterweelverbinding. Er bestaan alternatieven die het verkeer rondom de woonwijken leiden en bijgevolg beter zijn voor het comfort en de gezondheid van de omwonenden maar die worden keer op keer achteruit geschoven. De reden hiervoor is dat de Vlaamse regering achter de schermen verregaande engagementen was aangegaan met Noriant waar ze niet meer aan durfden sleutelen.

“Nu onder druk van Europa het akkoord met Noriant op de helling staat, hoeft de Vlaamse regering zich niet meer gebonden te voelen aan de Oosterweelverbinding,” stelt voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. “De Vlaamse regering kan nu eindelijk de belangen van de burger voorop stellen en resoluut kiezen voor het beste tracé. Dit kan de doorbraak betekenen voor alternatieven die wel rekening houden met de leefbaarheid voor en de gezondheid van de Antwerpenaren.”

Concreet vraagt Groen dat de Vlaamse regering de bouwaanvraag voor de Lange Wapper intrekt en alle studies vrijgeeft waaronder ook de Rots-studie over de omgeving van het Sportpaleis. Sowieso moet het milieueffectenrapport, het MER-plan, dat de verschillende tracés onderzoekt, worden afgewacht vooraleer verdere stappen worden ondernomen. “Er is veel tijd en geld verspild om via achterkamertjespolitiek de burger een oplossing op te willen opdringen. Dat werkt niet. Deze eis van Europa is een opportuniteit om met een schone lei opnieuw te beginnen, in volle transparantie en met het belang van de omwonenden voorop.”

In afwachting hiervan dringt Groen aan op een noodplan met dringende maatregelen om de Antwerpse mobiliteitsproblemen meteen aan te pakken. Steeds meer specialisten en groepen pleiten voor het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Vlaams parlementslid Dirk Peeters: “Als we dit combineren met een sturende trajectheffing op de ring, zullen veel vrachtwagens gebruik maken van die tunnel. En dat zal een ontlasting inhouden voor het grootste deel van de ring. Ook door een snelheidsverlaging kan de capaciteit van de ring verhogen.” Verder pleit Groen voor een versnelling van geplande investeringen in fietsroutes, trambanen en waterwegen.

“De Vlaamse regering heeft zich hopeloos in nesten gewerkt door zelfs nadat de Arup/Sum-studie al had aangetoond dat de Oosterweelverbinding gebreken vertoonde en op het moment dat de volksraadpleging al was aangekondigd, toch verregaande toezeggingen te doen aan Noriant. Ze heeft zich niet alleen financieel in de nesten gewerkt maar ze heeft ook echte oplossingen die rekening houden met omwonenden systematisch achtergesteld. Dit is bijzonder slecht bestuur. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Een onafhankelijk onderzoek dringt zich op naar de manier waarop dit dossier jaren lang mismeesterd werd,” besluit Dirk Peeters.

Contact: Dirk Peeters - dirk.peeters@groen.be
Vlaams Volksvertegenwoordiger
www.dirkpeeters.info

Wouter Van Besien,
voorzitter Groen

09 juni 2013

Picknick Groen Eksterlaar

Zondag 9 juni organiseerde Groeneksterlaar een picknick op de groene long Eksterlaar in Deurne, waar 15 hectaren groen en bos volgens de plannen moeten wijken voor een nieuwbouwwijk van 580 woningen.
Groeneksterlaar is een bewonersgroep die constructief in overleg treedt met de stad Antwerpen en projectontwikkelaar Vooruitzicht om de plannen bij te sturen. Hiertoe wordt een participatietraject opgestart met ondertekening van een charter. De bedoeling is te gaan voor een substantiële vermindering van de bebouwing en een veel grotere openbare groene ruimte, met maximaal behoud van grote bestaande bomen.
De bewonersgroep heeft reeds meer dan 3000 handtekeningen hiertoe opgehaald in de buurt, en plant die binnen enkele weken te overhandigen aan schepen Rob Van De Velde (Antwerpen - ruimtelijke ordening), tegelijk met de ondertekening van het charter. Een botanische ontdekking van Eksterlaar met de herborist Maurice Godefridi, ging de picknick vooraf. Een dertigtal wandelaars ging in op dit initiatief van vzw De Beek.
De eerste bedoeling van de picknick, die een tachtigtal deelnemers trok, was de buurtbewoners verder te informeren zowel over de bouwplannen als over de acties en objectieven van Groeneksterlaar. Dit gebeurde uitvoerig. Deelnemers hingen boompoëzie aan hun lievelingsboom. Ook werd een genummerde wandeling op het terrein ingehuldigd (vertrek aan de esdoorn Eksterlaar tegenover huis nr 88). Het Eksterpad toont de verwonderde wandelaar hoe verrassend groot het gebied is, alsook de rijkdom aan allerlei bomen, struiken, bloemen en bessen.

Drogredenen om voorstel Groen af te wijzen.Walter Verbruggen (Groen) had de Deurnese fietsstraatprimeur graag aan de Van Hersbekelei gegeven. ‘Dat is een kleine verbindingsstraat tussen de Boekenberglei en de Van Notenstraat in Deurne-Zuid. Dagelijks passeren daar tientallen fietsers op weg naar school of werk om door het Boelaerpark een hoek af te snijden. Maar doordat dit straatje geen toegelaten tweerichtingsverkeer voor fietsers heeft en bovendien het wegdek in erbarmelijke staat is, rijdt iedereen met de fiets op het voetpad. Voor ons is dit een testcase om te zien of het nieuwe bestuur het serieus meent met die fietsstraten.’

Een fietspad (de "oplossing" van de meerderheid) in de Van Hersbekelei zal ongetwijfeld ook nooit aangelegd worden omdat dan parkeerplaatsen moeten sneuvelen. De drogreden dat fietsers in de richting van de Boekenberglei gevaar zouden lopen omdat ze het kruispunt zouden kunnen oprijden als het groen is voor de auto’s is nonsens, dat is op te lossen met 1 verkeerslicht voor fietsers of wat verf op het wegdek om de fietsers naar het bestaande verkeerslicht toe te leiden.
De andere straten fietsstraten noemen is ronduit belachelijk: de Boekenberglei, Dascottalei, een fietsstraat noemen (= een straat waar auto's te gast zijn en voorrang moeten verlenen aan fietsers)? Tjerk Sekeris heeft het gewoon niet begrepen.

zie artikel Het Nieuwsblad: