29 januari 2009

BAM-onderzoek luchtkwaliteit is maat voor niets

De studie werd uitgevoerd door VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek in opdracht van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

VITO vergeleek de situatie van de luchtkwaliteit in 2006 met de verwachte situatie in 2015. Voor 2015 werden twee scenario's opgesteld: een scenario mét en een scenario zonder Oosterweelverbinding. Dit is meteen de reden waarom deze studie geen zoden aan de dijk brengt in het debat over de omstreden Langewapperbrug, immers, het alternatief van de Straten-Generaal dat door middel van een tunnel (ipv. een viaduct) de Antwerpse ring noordelijk wil sluiten, werd niet onderzocht door het VITO.
Met een tunnel in plaats van de Langewapperbrug lijkt het bovendien logisch dat de luchtkwaliteit ten noorden van Antwerpen merkelijk beter zal zijn. Laat het nu net daar zijn (in het noorden) dat de situatie met de Langewapperbrug zou verslechteren (volgens de VITO-studie).
Overigens is volgens de VITO-studie de verbetering van de luchtkwaliteit in het zuidelijk gedeelte van de ring vooral een gevolg van de strengere Europese normen...

28 januari 2009

Mieke Vogels interpelleert districtsraad over mogelijk verdwijnen fietstunnel

Bij de geplande heraanleg van het kruispunt van de Autolei met de De Robianostraat zou de fietstunnel onder de Militaire baan verdwijnen. Die wordt gebruikt door heel wat kinderen van Deurne-Zuid die les volgen in het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek. Mieke Vogels (Groen!) dringt bij het districtsbestuur van Deurne aan om het verzet van de gemeente Borsbeek tegen deze ingreep te steunen.

24 januari 2009

Focus op Deurne

Het Deurnse districtsbestuur is sterk bekommerd om wat er leeft bij de Deurnenaars en wat hen elke dag bezighoudt. Daarom werkt de Universiteit Antwerpen in opdracht van het district aan een grootschalig tevredenheidsonderzoek in Deurne, onder de naam 'Focus op Deurne'. Om dit onderzoek te doen slagen, wil de UA beroep doen op u als inwoner van Deurne.
In januari - februari 2009 zullen 700 willekeurig gekozen Deurnenaars een brief in de bus krijgen met de vraag om mee te doen aan het onderzoek. Deze mensen zullen dienst doen als 'antenne' bij wie de onderzoekers aankloppen om zicht te krijgen op het reilen en zeilen in Deurne. Via een vragenlijst die polst naar de tevredenheid over de directe leefomgeving en naar de dagelijkse ervaringen als inwoner van Deurne zullen de onderzoekers een schets maken van de algemene tevredenheid van de Deurnenaar. Laat uw stem horen om van Deurne een nog beter district te maken en krijg er een leuke verrassing bovenop.

In Het Nieuwsblad verscheen een artikel over de stand van zaken van dit onderzoek. Een citaat uit het artikel: 'Deurnenaars klagen niet meer dan andere Antwerpenaars.
Professoren onderzochten het en weten het nu zeker "Deurnenaars klagen niet meer dan andere Antwerpenaars. Vreemd genoeg zijn het vooral inwoners van de welvarende buurten die het district met klachten bestoken." Tot die conclusie komen de professoren Peter Thijssen en Nathalie Vallet. Ze peilden naar de beruchte 'zuurtegraad'.
Het is opvallend dat de bewoners van meer welgestelde wijken zoals Drakenhof en de omgeving Ter Rivierenlaan het vaakst van zich laten horen, terwijl het daar al goed gaat'.
Zijn diegenen die bekommerd zijn om hun buurt en dit de overheid melden de oorzaak van de Antwerpse zuurheid?

22 januari 2009

Te veel logistiek maakt ons ziek!


E.J. wordt ziek van verkeer op Antwerpse ring

E.J.(59) woont sinds '75 aan het knooppunt van de Antwerpse ring ter hoogte van het Sportpaleis in Deurne. 'De wind valt recht binnen in mijn slaapkamer', zegt de 59-jarige dame. 'Toen ik hier ruim dertig jaar geleden kwam wonen, was de hinder beduidend minder. Ik ben niet de enige die hier last van heeft. Vooral vrouwen en ouderen kampen met dezelfde problemen.' Door het lawaai en het fijnstof sukkelt J. met haar gezond. 'Ik word heel snel ziek', aldus J. 'Daarom moet ik maandelijks naar de dokter voor een spuitje om mijn weerstand op peil te houden. Door het gebrek aan slaap kan ik mij ook steeds moeilijker concentreren. Onlangs las ik overigens dat kinderen bij hun geboorte 33 keer per minuut ademen. In de buurt van een drukke verkeersas moet datzelfde kind 47 keer naar adem happen. Het fijn stof belemmert zijn of haar ontwikkeling. Ik was daar zo door geschokt. Wie wil hier in Deurne dan nog aan kinderen beginnen?'

16 januari 2009

Infoavond District Deurne over impact Oosterweelverbinding op Deurne Noord

Het districtscollege van Deurne is bezorgd om de impact van de Oosterweelverbinding op de leefbaarheid van de wijk Deurne-Noord en hecht veel belang aan de communicatie die gevoerd wordt over het project naar de bewoners toe. Daarom organiseert het districtscollege een infovergadering voor de buurtbewoners van Deurne-Noord over de gevolgen van de Oosterweelverbinding op hun wijk. Deze vindt plaats op * donderdag** 29 januari 2009 om 20 uur in CD Rix, Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne*. Het districtsbestuur maakt die avond haar standpunt over het dossier duidelijk en gaat hierover een gesprek aan met BAM, Straten-Generaal en vzw Ademloos. Omdat het onderzoek naar de alternatieve tracés nog loopt, is het niet de bedoeling dat er die avond gepraat wordt over de algemene tunnel/brugdiscussie. Wel wil het districtsbestuur met de panelleden concreter en dieper ingaan op de gevolgen die de Oosterweelverbinding zal hebben op de wijk Deurne-Noord met extra aandacht voor de mobiliteit, de geluidsoverlast en het fijn stof. *Meer info* Stedelijk wijkoverleg 03 360 45 88 wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

14 januari 2009

Zebrapad verdwenen op Herentalsebaan

Het zebrapad bevond zich tegenover de Andromedaschool ter hoogte van de Corbletstraat en werd bij de heraanleg van de tramsporen op de Herentalsebaan niet heraangelegd. Daardoor moeten voetgangers komend vanuit de Corbletstraat 120 m. omlopen om de school te bereiken (met grote kans om ook nog te moeten wachten aan de verkeerslichten). Omdat de tram sowieso moet vertragen voor de halte en de verkeerslichten, is die wel verplicht om het zebrapad/de halte traag te naderen. Door de drukke omgeving met veel voetgangers is het onverantwoord dat de tram daar te snel rijdt. Groen! vraagt zich af of dit in overeenstemming is met het STOP principe (eerst Stappers, dan Trappers, daarna Openbaar Vervoer en tot slot Privé Vervoer)?
Ook elders in de omgeving dreigt nog infrastructuur voor zachte weggebruikers te verdwijnen. De fietstunnel onder de R11 in Borsbeek, waar heel wat Deurnese kinderen gebruik van maken om het Sint Jozefsinstituut veilig te bereiken, dreigt te verdwijnen wegens de geplande ondertunneling van het kruispunt met de de Robianostraat (de fietstunnel ligt in de de aanloophelling).

10 januari 2009

Sportpaleis neemt energiemaatregelen


Het 75-jarige Sportpaleis werkt aan een plan om de energiefactuur te drukken. Het nam daarvoor een architectenbureau in de arm. De resultaten liggen volgende week voor. 'We willen de luchtcirculatie en de isolatie grondig aanpakken', zegt gedelegeerd bestuurder Jan Van Esbroeck. 'De vlakbij gelegen Lotto Arena heeft aangetoond dat het anders kan.'
En wat te denken van zonnecellen op het dak?

09 januari 2009

Expohal in Deurne weldra beschermd als monument


De Vlaamse minister bevoegd voor monumentenzorg wil de Expohal in Deurne als monument beschermen.
In de jaren 1950-1960 realiseerde de gemeente Deurne een aantal vooruitstrevende stedenbouwkundige projecten, waaronder de aankoop, heroprichting en herbestemming van het paviljoen van de Belgische houtindustrie tijdens de Brusselse wereldtentoonstelling in 1958.
De Expohal is opgetrokken op basis van glulamspanten, gelijmde spanten opgebouwd uit lamellen rood Noors grenenhout. Dit glulamsysteem was destijds uniek in Europa. Het revolutionaire constructiesysteem gold als een opzienbarende technische prestatie die grote, lichte overspanningen toeliet.
Het unieke van de constructie is op zich al een belangrijke verantwoording van de bescherming, maar door het gebouw te beschermen als monument krijgt een onderdeel van Expo 58, een wereldtentoonstelling met bijzonder grote impact op het maatschappelijk leven van zijn tijd, ook een erkenning en verankering die het voor de toekomst moet vrijwaren.
De huidige functie als sport- en cultuurhal is een geschikte herbestemming van het gebouw, waardoor de bruikbaarheid gegarandeerd blijft.
De bescherming brengt verplichtingen met zich mee wat betreft onderhoud en instandhouding van het gebouw, maar daarvoor kan grotendeels een beroep gedaan worden op subsidies.

01 januari 2009

Stand vanzaken RUP Ruggeveld-Silsburg december 2008Sport en recreatie in landschapspark Ruggeveld en Silsburg
De plannen om het sportpark Ruggeveld en het recreatiegebied Silsburg in Deurne te vernieuwen gaan een nieuwe fase in. Het college vraagt de gemeenteraad om het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast te stellen. In de plannen krijgen sport en recreatie een prominentere rol in het gebied, waardoor Deurne opnieuw als sportdistrict op de kaart wordt gezet, en er gaat veel aandacht naar de natuurwaarden van de Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek. Ruggeveld is een onderdeel van het Schijnvalleipark en vormt samen met het recreatiegebied van Silsburg aan de Peter Benoitlaan een site voor sport, recreatie en natuurontwikkeling. Het is ook voor een deel parkgebied, begraafplaats en pleisterplaats voor woonwagens.