23 maart 2018

Overkap de E313 voor een gezonder Deurne


Wie zich een beetje wil verplaatsen in en rond Deurne, merkt dat dat niet altijd vlot verloopt. Bovendien stapelen problemen zich op rond lawaaioverlast, fijnstof en leefbaarheid. Als we deze uitdagingen nu niet aanpakken, blijven we achter met een ongezonde leefomgeving: een niet te overkappen stuk snelweg en een dramatische Hollandse knoop.

HET KAN ANDERS!
Een jaar geleden werd in Antwerpen het Toekomstverbond ondertekend tussen beleidsvoerders en actiegroepen. De mobiliteitsoplossingen worden gezocht in een Modal Shift: minstens 50% van de verplaatsingen gebeurt met andere vervoersmiddelen dan de auto, dus met fiets, openbaar vervoer, deelsystemen, … Het ontwerp voor snelwegen voor lokaal en doorgaand verkeer moet drastisch anders getekend en uitgevoerd worden en de volledige Ring moet overkapt worden.

Helaas zien we dat de ingenieurs en bestuurders van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de BAM dus, nog steeds vasthouden aan de bestaande plannen voor de waanzinnige Hollandse knoop en de aansluiting van de E313 met de Ring. Die plannen staan een overkapping van de volledige Ring in de weg en dragen zeker niet bij aan de leefbaarheid in Deurne.

HOE DAN WEL?
Met Groen Deurne gaan we voluit voor de ondergrondse aanleg van de A102, een nieuw stuk snelweg dat het vrachtverkeer vanaf het rondpunt van Wommelgem afleidt naar het noorden om daar aan te sluiten op de snelweg. Zo kan de E313 tussen dat rondpunt en de Ring, en dus over Deurne en het Rivierenhof, stevig afgeslankt worden. De aansluiting met de Ring kan dan volledig overkapt worden!

We steunen hiermee de voorstellen van Ringland, die met gescheiden verkeersstromen voor lokaal en doorgaand verkeer, en een nieuwe aangepaste Oosterweel Light de immense knoop aan Deurne-Noord in goede banen leidt. De Ring kan daar dan een kleinere stedelijke verbindingsweg zijn, terwijl het vrachtverkeer buiten de stad gehouden wordt. Door deze oplossing wordt de leefbaarheid in ons district stukken beter.


03 januari 2018

Teken petitie voor behoud buslijn 31.

Bus 31 moet blijven om de mobiliteit van de reizigers in de buurt van de Unitaslaan/Drakenhoflaan in Deurne en de Tuinwijk in Borgerhout te garanderen.

Vanaf 8 januari 2018 rijdt bus 31 niet meer.

De Lijn schrapt de buslijn van de ene dag op de andere. Er zal geen bus of tram meer zijn die dezelfde route volgt. Heel wat reizigers uit Borgerhout en Deurne zullen dus extra ver moeten stappen naar een halte. Of ze zullen moeten overstappen als ze naar het centrum van Antwerpen willen. Niet vanzelfsprekend voor ouders met jonge kinderen en ouderen.

Tram en bus in Antwerpen zijn al niet erg comfortabel, door het schrappen van bus 31 wordt het aanbod nog kleiner. Vooral de reizigers in de buurt van de Unitaslaan & Drakenhoflaan in Deurne en de Tuinwijk in Borgerhout blijven in de kou staan.

Vindt u ook dat bus 31 moet blijven? Teken en deel dan onze petitie om onze oproep te steunen.
http://www.groenantwerpen.be/bus31

15 december 2017

Ledencongres kiest om als Groen naar de districtsraadverkiezingen te gaan.

Begin december hielden we ons eerste ledencongres omtrent de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waarbij er ook nieuwe districtsraden verkozen worden.

We kozen vijf kandidaten voor het pollcomité. Zij zullen een sterke lijst samenstellen waarmee we naar de verkiezingen trekken. We stemden onze speerpunten af en besloten dat Groen Deurne deze verkiezingen zelfstandig naar de kiezer trekt.

We lichten dit graag kort toe en nodigen je alvast uit om deel te nemen aan ons participatief traject voor het programma. Van februari tot mei plannen we verschillende bijeenkomsten open voor inwoners van Deurne, handelaars en bedrijven in Deurne en middenveldorganisaties van Deurne. Want voor de opbouw van ons programma hebben we jullie inbreng nodig!

Als Groen naar de kiezer.
Groen Deurne trekt als Groen naar de kiezer en heeft ervoor gekozen niet als het progressief bondgenootschap Samen, zoals op stadsniveau, of in kartel, zoals we dat deden in 2006 en 2012, op te komen.

Bij Groen leeft de overtuiging dat een kartel niet het uitgangspunt moet zijn.
We zijn aparte partijen, met een eigen politieke werking en visie. Samen opkomen moet een duidelijke meerwaarde bieden.

Dat is er op stadsniveau zeker en vast. We willen daar een ander beleid. Een beleid dat socialer, groener en duurzamer is. Als oppositiepartijen willen we samen met onafhankelijken daarvoor strijden.

In Deurne verschilt de context. Hier hebben we al aangetoond dat het anders kan! Door het openbreken van het bestuursakkoord in 2016 door Groen, hebben we een menselijker en groener programma voor de Deurnenaren kunnen bewerkstelligen.

Onze schepen van Groen Karen Maes is een bekend gezicht geworden in Deurne. Zij werkt nu al 1,5 jaar op verschillende beleidsdomeinen en realiseerde o.a. de buurtbabbels, buurtbudgetten en de buurtmobiel. Hierdoor is de inspraak en inbreng van de Deurnenaar op het lokaal beleid aanzienlijk verbeterd.

Deurne heeft dankzij Groen de eerste stappen gezet naar een bijenvriendelijke gemeente door het plaatsen van bijenkasten en duurzame groenplantsoenen.
Voor senioren maakt ze zich sterk door de ontwikkeling van de zilverlussen. Dit zijn routes op maat van iedereen die moeilijker te been is, waarbij extra aandacht is voor veilige voetpaden, op- en afstappen op het trottoir en voldoende rustpunten onderweg. En misschien ben je de fietstaxi ook al tegengekomen?

In de strijd tegen kinderarmoede maakt ze budget vrij voor groente en fruit op school. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden.

De progressieve en constructieve rol die Groen in de oppositie opnam, heeft ze in de meerderheid doorgezet. Ook op domeinen waar we geen bevoegdheden hadden, hebben we ons laten gelden. Denk maar aan de tarieven van het nieuwe zwembad aan de Ruggeveldlaan, het onderzoek naar de conflictvrije kruispunten voor veilig (fiets)verkeer, de heraanleg van de Herentalsebaan en de studie naar veilige routes naar speelpleinen op maat van kinderen.

Groen Deurne gaat daarom graag door om van Deurne een mooier district te maken, waar het prettig is om te wonen. We zullen ons blijven inzetten om de 20 buurten warmer, kind- en seniorvriendelijker en duurzamer te maken. We kijken daarbij uit naar de samenwerkingen met alle democratische partijen om dit te verwezenlijken.

Help jij mee?
Een verkiezing winnen doe je niet alleen en daarom nodigen we iedereen uit om zich uit te spreken voor Groen Deurne.
Dat kan op veel mogelijke manieren, bijvoorbeeld door input te leveren op één van de activiteiten, door mee te helpen flyers in bussen te steken, door een affiche op te hangen, door onze berichten op Facebook te liken en/of te delen, of door je kandidaat te stellen.

17 november 2017

Groene plannen in 2018

In 2018 zet Groen Deurne haar derde jaar mee besturen in, dat meteen ook het laatste jaar is van deze legislatuur. Pas in de helft ervan stapten we in de meerderheid, om ons vol overtuiging in te zetten voor een groener en socialer beleid in Deurne. Met de goedkeuring van de budgetten voor 2018 gisteren op de districtsraad, is het daarom tijd voor een stand van zaken!

Schepen Karen Maes realiseerde de afgelopen jaren onder meer de opstart van buurtbudgetten en buurtbabbels, de eerste bijenkasten en honing, de mantelzorgpremie om mensen langer thuis te laten wonen, en de introductie van de fietstaxi voor mensen met een kwetsbare mobiliteit. Daarnaast zijn verschillende projecten in de strijd tegen armoede in gang gezet: fruit en soep op school, en mobiele pretloketten die iedereen het basisrecht op vrije tijd garanderen.

Het budget voor 2018 dat gisteren goedgekeurd werd geeft ons de kans om op die thema’s verder te werken, maar ook om nieuwe groene en sociale accenten te leggen.
Zo blijven we inzetten op duurzame vergroening. Onder meer in de Van Havrelei en Oude Bosuilbaan versmallen we de straat en creëren we een extra groenstrook met heesters en vaste planten.

We gaan resoluut voor een bijenvriendelijk district en plaatsen op twee locaties nieuwe bijenkasten, en werken aan dit project samen met lokale, Deurnese imkers.

We starten met toekomststraten en willen voor september 2018 in minstens twee straten experimenteren met een andere invulling van het openbaar domein. Denk je dat jouw straat een toekomsstraat kan zijn? Neem dan zeker contact op met onze schepen voor Groen Karen Maes, Karen.maes@stad.antwerpen.be

Daarnaast zetten we verder in op vergroening door geveltuinen. Zo komen de Waalhofstraat en Deurne-Dorp Zuid zeker nog aan de beurt.
We verhoogden het budget voor samentuinen, zodat het met ondersteuning en begeleiding van het district een vaste waarde kan blijven in Deurne.

We zetten het speelweefselonderzoek verder en kijken uit naar de concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur.

We halen het Hart van Deurne onder het stof en beginnen aan het participatietraject van de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan.

En tenslotte maken we een actieplan op tegen vereenzaming bij senioren. Met individuele huisbezoeken in de eerste helft van 2018, zetten we aansluitend al enkele concrete projecten op poten.
We blijven dus volop verder bouwen aan een warm, inclusief en groen Deurne, en aan de toekomst van ons district na 2018!

21 oktober 2017

03 oktober 2017

Groen Deurne is blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"

"Blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"
Groen is blij met de komst van het Sportoase-zwembad aan de Ruggeveld in Deurne. “Antwerpenaren kunnen er tegen de stedelijke zwemtarieven komen zwemmen in het sportbad en dat is waar wij altijd voor hebben geijverd. Bovendien was mobiliteit doorslaggevend in de toekenning aan Sportoase. Sportoase zou veel meer gericht zijn op de stad en de regio, dan Studio 100, die zich op het hele land richtte. Sportoase zou haar bezoekers veel meer met het openbaar vervoer of met de fiets aantrekken, ook dát was steeds ons pleidooi.”, zegt Groen-schepen Karen Maes. “Maar dit nieuwe zwembad vormt geen alternatief voor het Arena-zwembad. Meer dan twintig scholen maken gebruik van het Arena-zwembad en de verplaatsing naar de Ruggeveldsite is té omslachtig. Daarom is het noodzakelijk dat er een zwembad in de Arena-wijk blijft.”
Volgens Groen is het de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken. “De komst van een nieuw stedelijk zwembad aan de Ruggeveld is dus zeer welkom”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Maar om de huidige Bloso-normen te behalen, moesten er in Antwerpen 2 zwembaden bijkomen. En dus is het onverstandig om het Arena-bad, één van de meest intensief gebruikte buurtzwembaden van de stad, te vervangen door het nieuwe zwembad aan de Ruggeveld.”
“Voor de vele scholen in de buurt is Arena het enige zwembad waar ze naartoe kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen”, weet Karen Maes. “Ook veel jongeren, gezinnen én ouderen maken gebruik van dit buurtzwembad. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”
“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad, in combinatie met extra sportruimte, waar ook nood aan is. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”

Inspraak heraanleg Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei

De districten Deurne en Borgerhout willen de Boekenbergelei, een deel van de Drakenhoflaan en een deel van de Gitschotellei vernieuwen om de verkeersveiligheid en het comfort van alle weggebruikers te verbeteren. Wie de infomomenten eind september miste, kan opmerkingen doorgeven tot 13 oktober 2017. De infopanelen van het concept zijn te bekijken via www.deurne.be. De ontwerpers gaan met alle opmerkingen verder aan de slag om het definitief ontwerp uit te tekenen voor de Boekenberglei, het deel van de Drakenhoflaan en het deel van de Gitschotellei.