21 februari 2014

Ook de geplande aanleg van A102 en R11bis kwam in de districtsraad aan bod

INTERPELLATIE R11bis en A102

Met deze interpellatie wil de Groenfractie van deze districtsraad enkele duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die rijzen na de keuze van de Vlaamse regering voor het Oosterweeltracé  en de lopende MER-procedure over de mobiliteit in de rand van Antwerpen.
1- Hoe staat dit bestuur tegenover de beslissing van die Vlaamse regering, nu we weten dat de keuze voor het Oosterweeltracé minder goede gevolgen heeft op het vlak van overlast door geluid en fijn stof dan de alternatieven?
2- Hoe zal dit bestuur werk maken van bijkomende maatregelen om die overlast te beperken en te voorkomen ? Welke initiatieven gaan jullie nemen om geluidsoverlast tegen te gaan in onze stiltegebieden en recreatiegebieden als het Rivierenhof of Park Groot Schijn, te weten dat deze districtsraad in oktober 2009 unaniem besliste om het advies te geven aan de Vlaamse regering om de E313 ter hoogte van Deurne in te tunnelen?

3- Wat gaan jullie ondernemen om de overlast die dreigt in de buurt van de Bremweide en heel de oostrand van Deurne door het aanleggen van nieuwe verkeerswisselaars te voorkomen?

Deurnese N-VA, CD&V en Open VLD stemt tegen extra middelen kinderarmoede

Voorstel tot advies: besteding extra middelen kinderarmoede
In de krant van 11 februari konden we het volgende lezen:

Om de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen, krijgen 70 gemeenten extra geld van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In totaal wordt 4,5 miljoen euro verdeeld. Elke gemeente krijgt minstens 25.000 euro. Antwerpen (550.000 euro), Gent (274.000 euro) en Mechelen (143.000 euro) krijgen het meeste geld. 'Van de gemeenten wordt verwacht dat ze een lokaal netwerk kinderarmoede en concrete acties opstarten'
Antwerpen kan dit geld zeker gebruiken, gezien de voorbije besparingen in het sociale middenveld en het hoge aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Antwerpen. Een op vier Antwerpse kinderen groeit op in een arm gezin. Deze middelen zijn een extra stimulans voor het stadsbestuur om de strijd tegen kinderarmoede met volle kracht aan te gaan. 
Toch zijn we als Groen waakzaam bij het besteden van dit geld. De valkuil bestaat erin, om bij dergelijke onverwachte extra 's vooral te investeren in ' Quick wins' die aan structurele maatregelen voorbij gaan. Ook het netwerk kan pas een dynamische rol betekenen wanneer de juiste partners aan tafel zitten, en de verschillende partijen gehoord worden.
Een belangrijke hefboom in het bestrijden van kinderarmoede is een goede scholing. Onderzoek van Het Steunpunt Studie en schoolloopbanen wees uit dat Antwerpen trieste koploper is in schoolverlaters zonder getuigschrift, de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen bedraagt 28%.   Het is onze plicht dit getal terug te dringen opdat we de vicieuze cirkel die kinderarmoede is kunnen doorbreken.  Het district Deurne kent heel wat scholen op zijn grondgebied die met heel veel inzet van de schoolloopbaan een succes willen maken.   Tegelijkertijd zien we dat er serieus bespaard is op de middelen voor schoolopbouwwerk, juist een belangrijke partner voor de scholen om dit succes voor iedereen te garanderen. Daarom stellen wij het volgende advies voor: 
1. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen de extra middelen structureel in te zetten om de schoolongelijkheid aan te pakken en zo het aantal schoolverlaters zonder getuigschrift terug te dringen. Gebruik deze middelen om te investeren in de waardevolle methodiek van het schoolopbouwwerk.

2. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen een lokaal netwerk kinderarmoede op te richten waarbij het ouderperspectief, het kinder - en jongeren perspectief en het sociale middenveld een plaats toebedeeld krijgt  en die een belangrijke rol krijgen in het ontwikkelen van maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede. De extra middelen kunnen gebruikt worden om de maatregelen uit te voeren.

Groen Deurne mentioned you on Twitter!

     
,
Houd het gesprek gaande.
 
     
Wendy van Dorst
Deurnse meerderheid (N-VA, CD&V en Open vld) stemt advies van @MaesKaren ivm besteding extra middelen kinderarmoede weg. #DRDeu #shame
20 feb. 2014 21:25

  Registreer op Twitter  

19 februari 2014

Dit is waar de Antwerpenaar in 2009 neen tegen zei.

Björn Rzoska tijdens het debat in het Vlaams parlement deze namiddag

18 februari 2014

Tweets van Groen Deurne over Oosterweel, BAM-tracé, mobiliteit

 

 1. Alsnog op korte termijn 2 v/d 5 alternatieven doorrekenen met gedifferentieerde tol kan procedureslag voorkomen
 2. Elisabeth Meuleman heeft gelijk: Meccano + slimme kilometerheffing werd NIET bestudeerd in MER. Groen pleit voor snelle actie
 3. Geretweet door
  "GDF-Suez rolt Belgie voor half miljard euro." Vergeleken met de miljarden die de Fransen met Dexia afschoven op Belgie een faits divers.
 4. Het BAM-tracé, infrastructureel geweld en het democratische draagvlak via
 5. "Dit houdt procedureel geen stand". MER zou MILIEU Effect Rapport moeten zijn, geen MOBILITEITS Effect Rapport
 6. Het cijfer: 7905 NOOIT minder passagiers per maand voor luchthaven Deurne. Schril contrast met overvloedig overheidsmanna voor luchthaven
 7. Geretweet door
  Wat weggestemd werd, wordt nu toch door onze strot en longen geduwd. Luttele tijdwinst gaat boven gezondheid in dit land
 8. Tolheffing Kennedytunnel (= afbetaald) moet nog groen licht krijgen van de Europese Commissie. Was eerder argument om Meccano af te wijzen
 9. Geretweet door
  BBL = Met Oosterweelverbinding negeert Vlaamse regering Europese klimaatdoelstellingen
 10. eerst LORO er uit wegens voorstel tunnel wilden voorstellen, daarna Meccano afgewezen omwille tolheffing Kennedytunnel, nu én tol & tunnels
 11. Geretweet door
  . zet de leugens over verder in het Vlaams parlement: "Antwerpen stemde tegen brug over dokken". (1/2)
 12. Bond Beter Leefmilieu Artikels 12/2/2014 - Weg met de misverstanden over de slimme kilometerheffing
 13. Persbericht stRaten-Generaal - Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenar… via
 14. In wil u leven, waar "Bolle akkers" belangrijker zijn dan de gezondheid van honderdduizenden mensen?
 15. Geretweet door
  ‘Vlaamse regering moet BAM-tracé in vuilbak gooien’
 16. Geretweet door
  Vervoersgedrag is gewoontegedrag. (proef!) bekijkt invloed op aantal&lengte files. Voor een rationeel debat.
 17. Geretweet door
  "We willen een verschuiving van de heffing, geen bijkomende heffing. Voor veel bestuurders wordt het zelfs goedkoper."