25 februari 2005

Zwemvijver in Boekenbergpark is mogelijk

Vandaag stelt schepen voor sport Chantal Pauwels een haalbaarheidsstudie voor om van het Boekenbergzwembad een zwemvijver te maken. Al gedurende jaren is er grote onzekerheid over het voortbestaan van deze mooie locatie. De problemen zijn niet min: het park is geklasseerd als landschap en een zwembad (met de bijhorende accomodatie) hoort daar niet thuis. Constructieproblemen zorgen voor vervuiling, de waterzuivering is niet meer in orde met de milieureglementering Vlarem. Een volledige renovatie is onbetaalbaar. Tot dusver werd er enkel oplapwerk gedaan om het zwembad open te kunnen houden.
Daarom liet Schepen Pauwels onderzoeken of het zwembad kan omgevormd worden tot zwemvijver. Daardoor kan de zuiveringsinstallatie vervangen worden door een rietveldzuivering, de bodem van de zwemkom wordt bedekt met zand en de ligweide wordt uitgebreid.
Ook de IJsberen, de bekende zwemclub, zou zo kunnen blijven zwemmen in de mooie omgeving.
Groen! Deurne blijft dit dossier met aandacht opvolgen.

21 februari 2005

Erwin Pairon wil een beheersplan voor de Bremweide

Groenschepen Pairon wil de komende maanden alle gebruikers maar ook alle potentiƫle gebruikers (waarvan er sommigen wegblijven omwille van de loslopende honden) bevragen om te kijken hoe de Bremweide een goede invulling en ruimteverdeling kan krijgen. Bedoeling is om het gebied gebruiksvriendelijker te maken.
Hij nodigt alle buurtbewoners, jeugdvereningen, hondenbezitters, natuurliefhebbers, zonnekloppers en alle andere betrokkenen uit om hier mee over na te denken.
Erwin Pairon zal met het stedelijk wijkoverleg, de wijkwerking en het district Deurne afspraken maken over hoe die inspraak georganiseerd zal worden.

Tegen september moet dit uitmonden in een beheersplan.
Voor dit beheersplan kunnen we in de begroting van 2006 het nodige geld voorzien.

19 februari 2005

Buurt aan de Beurt-actie in Deurne-Noord

Van 21 tot 25 februari strijkt Buurt aan de Beurt neer in Deurne-Noord.Zoals bij elke Buurt aan de Beurt-actie worden tijdens de actieweek extraophalingen voorzien voor Klein Gevaarlijk Afval, grof huisvuil enelektrische apparaten. De bewoners krijgen meer info over deafvalreglementen. Daarnaast worden bepaalde straten en stratendelen in dewijk verkeersvrij gemaakt zodat stadsreiniging ze grondig kan aanpakken.

18 februari 2005

Districtscollege vraagt hondenloopzone op Bremweide

De laatste weken is er onder hondenbezitters ongerustheid ontstaan over het al dan niet toegankelijk zijn van de Bremweide voor loslopende honden. Jarenlang werd dit gedoogd als overblijfsel van een toestand van voor de fusie (1982). Omdat deze zone echter het statuut heeft van recreatiegebied en er klachten kwamen over loslopende honden en achtergelaten uitwerpselen heeft de verantwoordelijke schepen Pairon zijn diensten opdracht gegeven om het stedelijke reglement toe te passen. Er verschenen dus zelfs verbodsborden voor honden rond het terrein. Voor heel wat hondenbezitters uit de omgeving dreigde hiermee een gebied te verdwijnen waar ze hun huisdier (en zichzelf) wat beweging konden gunnen.
Het districtscollege heeft nu in een brief gevraagd om op de Bremweide een hondenloopzone te voorzien. In dergelijk afgebakend gebied mogen honden loslopen, maar dienen hun uitwerpselen wel degelijk opgeruimd te worden. Buiten deze zone dienen honden aan de leiband gehouden te worden. Als iedereen zich hieraan zou houden, hoeven brave honden (en hun eigenaars) niet te boeten voor de stoute...
Overigens deed de Agalev-fractie in 2001 al een voorstel om deze zone opnieuw in te richten.

17 februari 2005

Zet Vlaamse regering de ondertunneling van de startbaan op de helling?

Het bekendraken van het onderzoek naar een omlegging van de R11 om zo de volledige lengte van de startbaan van het vliegveld van Deurne te kunnen gebruiken, toont aan dat alvast in sommige regeringspartijen het besef groeit dat alvorens een bedrag van 30 000 000 euro in een tunnel gestoken wordt de alternatieven beter grondig onderzocht worden. Niettegenstaande dat voor het eerst de gebruikers van het vliegveld mee de helft moeten financieren, voorziet de PPS (publiek private samenwerking) ook een dikke 14 miljoen euro van de overheid, dit wil zeggen de belastingbetaler, u dus.
Een goed huisvader (en de huismoeder wellicht nog meer) denkt dan eens grondig na voordat er beloften worden gemaakt. Niet zo bij de Vlaamse regering. Die belooft eerst dat er een tunnel komt en gaat achteraf aan het cijferen. Niet toevallig is het Kris Peeters (CD&V), minister van Economie die bekendmaakt dat een omlegging van de R11 (Frans Beirenslaan) slechts een tiende kost van een tunnel, een dag later wordt het bericht sterk gerelativeerd door Minister van begroting Van Mechelen (VLD) die blijft vasthouden aan een tunnel.
De omwonenden hebben aan dit alles weinig boodschap. In beide gevallen worden de omliggende wijken gewurgd door verkeersoverlast, bijkomende ontsluitingswegen en nieuwe bedrijfsterreinen.
Groen! op alle niveau's, in Deurne, in de stad en de provincie Antwerpen en in het Vlaams parlement blijven overtuigd dat er geen toekomst is voor dit vliegveld en dat men beter snel werk maakt van alternatieven zoals een betere ontsluiting van Zaventem voor de HST. Straks is Antwerpen de enige Vlaamse regio ZONDER rechtstreekse aansluiting op de luchthaven in Zaventem. Iets om over na te denken?

10 februari 2005

Taalappartementen in Deurne-Zuid

Het RISO (Regionaal Instituut voor SamenlevingsOpbouw) heeft ook in buurthuis "'t Pleintje" in Deurne-Zuid (klik hier voor het programma van februari) een zg. "taalappartement" lopen. In zo'n taalappartement praten een aantal allochtone bewoners uit sociale woningen met autochtone (Nederlandstalige) buurtbewoners over dagelijkse onderwerpen.
,,De gesprekken worden geleid door een of twee Nederlandstaligen. Het gaat om geƫngageerde jonge mensen, maar ook om gepensioneerde onderwijzers. Elke week hebben we een ander thema. Vorige week ging het over relaties. Andere onderwerpen waren Antwerpen, spelletjes, gebarentaal, sport en gezond leven, televisie en BV's, verkiezingen, verkeer. In de loop van de avond veranderen de deelnemers van tafel'', zegt Veerle Beernaert als opbouwwerker bij Riso verantwoordelijk voor de hoogbouwwoningen van Onze Woning en De Goede Woning.

Over de verplichting om Nederlands te kennen om nog in sociale woningen terecht te kunnen zegt Veerle het volgende: ,,De zittende huurders zijn vragende partij, taal is zeer belangrijk, zeker om te kunnen deelnemen aan bewonersvergaderingen. Ik verzet me tegen het idee om taal, of het niet kennen van die taal, als uitsluiting te gebruiken. Het moet voor de kandidaat-huurder een stimulans zijn om het Nederlands te leren.''

Veerle Beernaert vindt dat de taalappartementen niet alleen de kennis van het Nederlands bevordert, maar ook goed zijn voor het sociale leven in de buurt.

09 februari 2005

Stad Antwerpen stelt gebouw ter beschikking voor kunstateliers in Deurne

Het college keurt goed dat tussen het Autonoom vastgoedbedrijf (AG Vespa) en het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC) een huurovereenkomst wordt afgesloten voor het gelijkvloers en de eerste verdieping van het pand Hertstraat 5 (zijstraatje van de Turnhoutsebaan, vlakbij Cogelsplein) in Deurne. Er kunnen een zestal ateliers en opslagruimtes voor kunstenaars gerealiseerd worden.

De huurovereenkomst vloeit voort uit een aantal eerdere beleidsbeslissingen:

Het bestuursakkoord 2001-2006 pleit voor meer atelier- en repetitieruimtes voor kunstenaars. Het zijn immers vaak excellente generatoren voor de heropleving van verwaarloosde buurten
Het cultuurbeleidsplan 2003-2007 bepleit de bevordering van een creatievriendelijk klimaat dat kunstenaarstalent optimale kansen biedt.
Een oplossing bieden aan het probleem van gebrek aan culturele infrastructuur, is een van de kerntaken van de stad en een onderdeel van het lokaal cultuurbeleidsplan.
Het college keurde reeds op 3 december 2004 de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en NICC vzw goed. De gemeenteraad hechtte hieraan zijn goedkeuring op 20 december.
Het pand van de oude brouwerij in de Hertstraat werd tot 1 september 2004 gebruikt als opslagruimte door het OCMW van Antwerpen. Momenteel zijn het gelijkvloers en de eerste verdieping ontruimd en staat de ruimte leeg. De totale beschikbare oppervlakte is 860m².

Na overleg tussen AG Vespa en de vzw NICC bleek dat dit pand in aanmerking komt voor het project atelierbeleid. Concreet betekent dit dat de vzw NICC in het pand een zestal ateliers en opslagruimtes kan realiseren mits minimale aanpassingen.

03 februari 2005

Verkavelingsaanvraag Eksterlaar

Op dit ogenblik loopt nog enkele dagen een tweede openbaar onderzoek voor de verkavelingsaanvraag Eksterlaar nadat een eerste poging wegens vormfouten gestaakt werd. Groen! Deurne heeft als een van de eerste partijen tegen dit megalomane plan gereageerd. In de lente van 2004 busten we in de buurt nog een pamflet met onze bezwaren. We hebben vooral problemen met het aantal wooneenheden dat er gepland wordt, de verkeersafwikkeling en de herlocatie van de volkstuintjes.
Klik hier om een modelbezwaarschrift te downloaden (acrobat reader noodzakelijk)
U kan de tekst naar uw eigen opmerkingen wijzigen.


02 februari 2005

Campagne verantwoord parkeren

Districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!) wil het voorstel van Karin Hansen opentrekken tot een grotere campagne rond verantwoord parkeren. "In plaats van ons toe te spitsen op het gebruiken van de garage als parking, kunnen we ook een ruimere campagne op poten zetten rond de parkeerproblematiek in het algemeen. We denken er aan om een mooie brochure uit te geven waarin we de bewoners het algemene parkeerreglement haarfijn uitleggen. Dit zou ook gepaard kunnen gaan met het verspreiden van affiches en eventueel een reeks publicaties in De Antwerpenaar. Het zou mooi zijn om deze campagne, die in samenwerking zal lopen met de verkeerspolitie en GAPA (Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen), tegen de lente op kruissnelheid te hebben."

Borsbeek moet bomen kappen op Fort III

De kortgedingrechter verplicht de gemeente Borsbeek om een aantal bomen te kappen die in de buurt van de aanvliegroute van de luchthaven van Deurne staan.
Nochtans was het niet de uitbater van de luchthaven die er problemen mee had, immers die hadden in de zomer van vorig jaar al een aantal bomen laten kappen. Maar een gebruiker van de luchthaven, luchtvaartmaatschappij VLM, meende dat zijzelf instaan voor de veiligheid op andermans terrein. Een merkwaardige redenering, die de kortgedingrechter kritiekloos volgde.
Bovendien staan die bomen al ruim verwijderd van de aanvliegroute en is het zeker niet zo dat vliegtuigen over de toppen van de bomen scheren. Wie ter plaatse gaat kijken ziet dat er een ruim 150 m. brede strook volledig boomvrij is. Moeten de gebouwen die in Antwerpen al tientallen jaren (o.a. provinciegebouw en Electrabelgebouw) in de vliegroute staan en volgens de internationale luchtvaartnormen te hoog zijn, ook 'afgetopt' worden?
Wat is de Europese erkenning als waardevol natuurgebied door de opname op de lijst "Natura 2000" nog waard als een kortgedingrechter zomaar tot kappen kan laten overgaan?

01 februari 2005

Deurne: er zit muziek in?

In de nasleep van de discussie over de gratis Rivierenhofconcerten in samenwerking met de provincie, werd er ook de mogelijkheid geopperd om in het kader van de Zomer van Antwerpen mee te doen met het project "Muziek in de Wijk".
Walter Verbruggen (Groen!), districtsschepen bevoegd voor cultuur: "Als blijkt dat de Deurnenaars hun eigen Muziek in de Wijk willen, zullen we bekijken hoe we dat kunnen bekostigen. Ik zie het wel los van de zomermaanden, maar denk bijvoorbeeld aan de cultuurmaand juni of ergens in de nazomer. Op welke locatie een en ander zou kunnen doorgaan, moet ook nog worden uitgezocht."

Advies over verlenging tramlijn 12

De Deurnese districtsraad kan in verband met het dossier over de verlenging van tramlijnen 10 en 12 alleen advies uitbrengen. In december werd over de verlenging van tram 10 nog een positief advies gegeven. Over de verlenging van tramlijn 12, verdaagd in december, werd in de districtsraad daarentegen een pittige discussie gevoerd.
Groen! Deurne blijft voorstander van het project dat een flinke verbetering kan meebrengen voor de leefbaarheid van de betrokken straten (Ruggeveldlaan/August Van de Wielelei/Turnhoutsebaan en de mobiliteit. Natuurlijk kan er rekening gehouden worden met terechte opmerkingen van omwonenden, maar dat het aantal parkeerplaatsen vermindert is niet waar, evenmin dat er minder bomen zouden overblijven. Wel verschuift een aantal parkeerplaatsen, maar daar kan mits constructieve dialoog nog een oplossing voor gevonden worden.
Een compromisvoorstel om tramlijn 12 te laten eindigen op de Ruggeveldlaan ter hoogte van de skipiste is nutteloos en zadelt de stad enkel op met een hele hoop kosten want dit is niet voorzien in het Pegasusplan van De Lijn, waarvoor er wel engagementen zijn aangegaan.