28 april 2007

Fietsoptocht Fietsersbond afdeling Antwerpen

Zondag 13 mei 2007: grote fietsoptocht om 14u vanaf de Bolivarplaats in Antwerpen. Aankomst omstreeks 17u op de Grote Markt Antwerpen. Iedereen welkom!!!
Deze activiteit zien wij als de slotmanifestatie van de “Heen en Weer Week”, de vroegere “Week van de Zachte Weggebruiker”.

27 april 2007

Eerste namen voor openluchtconcerten Rivierenhof

Met de huidige temperaturen zou je denken dat het al zomer is, maar het is toch nog even wachten voor de openluchtconcerten in het Rivierenhof weer beginnen. De eerste namen zijn ondertussen bekend.
Het Antwerpse zomerfestival in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne vindt dit jaar plaats van eind juni tot midden september. Zowat elke avond kunnen muziekfans naar één of twee acts gaan luisteren.

De eerste namen klinken veelbelovend: John Mayall (7/7), Buena Vista Social Club (14/7), Madeleine Peyroux (17/7), Lambchop (18/7), Donavon Frankenreiter en Buscemi (21/7), Zita Swoon (25/7), Rickie Lee Jones (8/8), The Scene (11/8)
en Stef Bos (15/8) zullen er te gast zijn. Het festival zet elke zomer een veelheid aan stijlen op zijn affiche.
Niet te missen!

20 april 2007

Stand van zaken heraanleg Turnhoutsebaan

De Lijn, Administratie Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) en stad Antwerpen zijn bezig met een heraanleg van de Turnhoutsebaan, tussen de Leeuwlantstraat en de Schotensesteenweg. In eerste instantie worden er nieuwe sporen geplaatst. Aansluitend wordt de riolering vernieuwd en het wegdek van gevel tot gevel heraangelegd: vernieuwing van rioleringen, voet- en fietspaden, parkeerstroken, rijbaan en verharding van de vrije tram- en busbaan. De heraanleg gebeurt volgens dezelfde principes als de tramverlenging naar Wijnegem, voorzien in het Masterplan Antwerpen.
Meer info: klik hier

Vanaf maandag 20 augustus start de opbraak van het wegdek in de Turnhoutsebaan, inclusief de kop van de zijstraten, aan de kant van de woningen. Eerst wordt het asfalt afgefreesd, dan worden de rioleringen aangelegd, gevolgd door de funderingen.

De aannemer start aan de kant van de Leeuwlantstraat en gaat zo richting Schotensesteenweg tot aan huisnummer 353. De kruispunten met de Leeuwlantstraat, Ter Rivierenlaan, Venneborglaan en Michiel Melynstraat worden tijdelijk doodlopend. Er wordt een terugkeermogelijkheid gecreëerd aan de kop van de zijstraten.

Eveneens vanaf 20 augustus start de betonnering van de tram- en busbaan. Begin september - en ten laatste op 10 september - zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn in beide richtingen over de Turnhoutsebaan. Zowel stadin- als staduitwaarts verkeer rijdt dan aan de kant van het Rivierenhof. Ook de bussen rijden dan terug hun gewone traject, aan de zijde van het park.

Als alles volgens planning verloopt, is de heraanleg van de wegenis aan de kant van de woningen klaar op 16 oktober. Vanaf 17 oktober wordt gestart aan de kant van het Rivierenhof. Stadinwaarts verkeer rijdt dan over de nieuwe rijbaan aan de kant van de huizen. Staduitwaarts verkeer wordt over de tram- en busbaan geleid.

Plaatselijk verkeer wordt toegelaten maar zal zeer moeilijk verlopen. Het verkeer in de werfzone tussen 7 uur en 16 uur wordt tot een minimum te beperkt.
http://www.antwerpen.be/smartsite.dws?ch=BTH&id=15037&rec=34004

Voor enkele foto's van de werken kan, klik hieronder
http://www.delijn.be/antwerpen/werkenturnhoutsebaan.asp

17 april 2007

Helicopter boven het Rivierenhof

Vraag van Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april 2007:
Het mooie weer tijdens de paasvakantie lokte heel wat Deurnenaars naar buiten. Het Rivierenhof maar ook de groenzones van de bosuil lokten heel wat wandelaars. De groenzones in ons district hebben te lijden onder de geluidsoverlast van de aotosnelwegen die Deurne doorkruisen en omringen. Daar bovenop komt het lawaai van een rondcirkelende helikopter.

Minstens twee maal per maand en steeds op woensdag ook tijden de voorbije paasvakantie, cirkelt er een helikopter van de politiediensten boven Deurne Noord. Soms draait de helikopter er gedurende een half uur rondjes soms meer dan een uur. Het geluid is vaak erg irriterend. Dat een helikopter toeziet op risicomatchen in het Antwerp voetbalstadion begrijpen de mensen wel maar heel wat inwoners van de wijk vragen zich af waarom deze helikopter er steeds op woensdag hangt.

Kan de districtsvoorzitter mij antwoorden op volgende vragen:

  • Waarom cirkelt er op woensdagnamiddag een helikopter boven Deurne Noord?
  • Wie geeft de opdrachten voor deze vluchten?
  • Hoe vaak worden deze vluchten gehouden en wat is het doel van deze vluchten?

10 april 2007

Volkstuintjes zijn waardevol

Tijdens een bezoek aan volkstuintjes in Oostende heeft Vlaams minister-presidentYves Leterme aangekondigd dat er een inventarisatie komt van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", aldus YvesLeterme.
Daarmee heeft de minister-president alvast begrepen waarover het protest van heel wat buurtbewoners van bouwproject Eksterlaar en van de wijziging van het BPA "Drakenhof" gaat. Op Eksterlaar moeten 120 volkstuintjes verdwijnen voor een bouwproject. De stad wil ze in het BPA "Drakenhof" opnemen, maar zegt er meteen bij dat dat een uitdovende operatie is. Binnen onbepaalde tijd wil de stad heel wat van dat terrein laten bebouwen. Tot dan laat men de tuinders nog wat in onzekerheid, zodat er niet te veel gegadigden zich komen aanmelden.

Over dit onderwerp diende Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april volgende vraag in:

Verzoek tot interpellatie van raadslid Mieke Vogels tot het districtscollege van Deurne.

Op 11 april bracht minister-president Yves Leterme een bezoek aan de volkstuintjes in Oostende. Tijdens dit bezoek kondigde de minister aan dat er een Vlaams beleid inzake volkstuintjes komt. Dit start met de inventarisatie van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", stelde de minister president.

Volkstuintjes zijn inderdaad belangrijk, ze herstellen de band tussen mens en natuur en ze vervullen ook een belangrijke functie voor netwerking en integratie. In de stad Antwerpen zijn er momenteel 1.600 percelen, verdeeld over zo'n 25 tuingebieden. Antwerpenaars met allochtone roots, onderhouden in Antwerpen zo’n 25 tot 40 procent van de tuintjes. Vooral voor appartementsbewoners is een volkstuintje het enige alternatief voor een eigen tuin.

Maar meestal liggen de tuintjes in wachtgebieden, woonuitbreidingsgebieden, potentiële industriegebieden...en zijn ze de eerste die moeten verdwijnen als de lokale overheid andere plannen heeft met het gebied. Volkstuintjes zijn het meest nodig maar tegelijkertijd ook het meest bedreigd in de stedelijke gebieden. Tot vandaag is het trouwens ook de visie van de Vlaamse regering om extra woningen die nodig zijn zoals vermeld in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, maximaal te realiseren binnen het stedelijk gebied. In het - door Vlaanderen goedgekeurde structuurplan – adviseert ook het stadsbestuur de Vlaamse overheid dat nieuwe vestigingen van volkstuinen niet wenselijk zijn, omdat ze in zekere zin een privatisering van de openbare ruimte betekenen.

Uit de verklaringen van de minister president blijkt nu dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert en een actief beleid wil voeren om de volkstuintjes beter te beschermen en zelfs uit te breiden.

Ook in ons eigen district Deurne zijn er 506 volkstuintjes (Boterlaar, Boterlaarbaan-Mortselsesteenweg-Borsbeeksesteenweg, Grensstraat, Eksterlaar, Ruggeveld ….) waarvan een aantal bedreigd worden door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied zoals bijvoorbeeld het project Eksterlaar. Deurne heeft in het verleden het belang van de volkstuinen onderschreven. Zo werd bijvoorbeeld voor de verhuizing van de volkstuinen in “bedreigde” gebieden een fiks budget ingeschreven.

Kan het districtscollege mij antwoorden op volgende vragen:

  • De Vlaamse regering wijzigt haar standpunt, onderstreept het belang van volkstuintjes en pleit voor een betere bescherming.
  • Wat is de visie van dit college op het behoud/uitbreiding van de volkstuinen in ons district?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bedreigde volkstuintjes in ons district ?
  • Zal, gezien de gewijzigde politieke context op Vlaams niveau, het districtscollege bij de stad aandringen om ook een actief beleid uit te tekenen met betrekking tot de volkstuintjes in onze grootstad ?

Mieke Vogels, districtsraadslid Deurne

06 april 2007

Rioolwaterzuiveringstation Deurne heropend.

Vlaanderen slaagt er, met 8 jaar vertraging, voor het eerst in 75 procent van het stikstof uit het huishoudelijk afvalwater te verwijderen. Dat is te danken aan de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne (de "paaseieren") die zopas werd heropend. In 2004 werd Vlaanderen nog op de vingers getikt door Europa omdat ze de Europese stikstofnorm niet haalde. Maar na drie jaar is de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Deurne eindelijk rond.
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) countert het hoerabericht van Vlaams Leefmilieuminister Peeters met een rapport dat aantoont dat de helft van de waterzuiveringsinstallaties de normen over de verwijdering van stikstof niet halen. "De globale verwijdering van stikstof in de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt wel gehaald, omdat de grote stations het goed doen. Maar het zijn vooral de kleine en middelgrote RWZI's die het niet halen," zegt Wim Van Gils van BBL. "Volgens het meest recente rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij heeft het gros van de RWZI's problemen om de verwijderingspercentages voor stikstof, die per installatie gelden, te halen", aldus BBL. Volgens de milieuorganisatie heeft dat een belangrijke negatieve impact op heel wat waterlopen. Het te veel aan stikstof in de wateren zorgt ervoor dat waterplanten en vooral wieren zich explosief ontwikkelen, waardoor 's nachts zuurstoftekorten kunnen ontstaan.
Daarom moet er werk worden gemaakt van een algemene afkoppeling van de regenwaterafvoer van het afvalwater, zodat het afvalwater geconcentreerder toekomt in de waterzuiveringsinstallaties.
Waar we in Deurne wel verheugd over zijn, is dat het zuiveringsstation (dat één van de grotere is en het afvalwater van 215.000 inwoners van Deurne, Berchem en Borgerhout zuivert) sinds de stikstofconcentratie daalde, een verzamelplaats is geworden voor duizenden vissen rond het uitstroompunt van het gezuiverde water. De vissen - blankvoorns, windes, karpers en palingen - zwemmen vanuit het Lobroekdok naar de bassins, op zoek naar de extra zuurstof. Deurne bewijst daarmee dat de pas afgeronde renovatie gunstige resultaten heeft.

Deurne mag nog als voorbeeld gelden. Het slib dat na zuivering overblijft, wordt er vergist. Het methaangas dat daaruit ontstaat, wordt verbrand om groene stroom op te wekken. En de restkorrels gaan naar Electrabel, dat ze op zijn beurt voor stroomproductie gebruikt.
Dat levert elektriciteit op voor een equivalent van 2.500 gezinnen. Het slib moest vroeger gestort worden.