29 april 2015

Waarom staat Groen Deurne onverkort achter Ringland:Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de verkeersknoop, een filevrij Antwerpen is met de huidige evolutie in de mobiliteit een illusie. De slogan "nu de spade in de grond" is enkel een holle frase. De bouw van de Oosterweelverbinding duurt minstens 10 jaar en zal tijdens het bouwen al grote verkeershinder veroorzaken, maar eigen studies van de BAM en het Vlaams Verkeerscentrum tonen aan dat er ook na de bouw gezien de te verwachten verkeerstoename heel snel opnieuw files zullen ontstaan.  Ondertussen is het geld echter wel op en zitten we met keuzes (derde scheldeoeververbinding vlak bij het centrum van Antwerpen) die de komende decades het verkeer naar de stad blijven leiden.

Oosterweel maakt Ringland onmogelijk.
Bovendien is het concept van het Oosterweeltracé met zijn ingewikkelde verkeersknooppunten (bv. Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne) niet compatibel met het Ringlandconcept (nieuwe Singel bovenop de stadsring ipv. ernaast, scheiden van doorgaand (vracht-)verkeer van het lokaal verkeer via ondergrondse stadsring).

Het Oosterweeltracé biedt geen oplossing voor de huidige échte uitdaging: de leefbaarheid op het vlak van gezondheid van de Antwerpenaar verbeteren en dus lawaai en luchtverontreiniging terugdringen. Ook heeft de stad nood aan inbreiding om de verwachte groei van het aantal inwoners op te vangen. Oosterweel maakt dit onmogelijk omdat net door de blijvende lawaaioverlast en luchtvervuiling een gigantische oppervlakte niet beschikbaar is voor de Antwerpenaar (kijk naar de huidige onbereikbare open ruimte van de spaghettiknoop aan Antwerpen-Zuid of het knooppunt tussen ring en E313).
Van de herwonnen ruimte bovenop de ingetunnelde ringwegen kan 24 % ontwikkeld worden voor wonen, kmo, scholen, ziekenhuizen en de rest is toegankelijke open ruimte voor sport, wandelen en groen (verbinding tussen Brilschans en Wolvenberg).
De ring die nu Antwerpenaars verdeelt zal een plaats worden waar de Antwerpenaar naar toe trekt.

Samengevat
Het is géén én-én verhaal zoals de Vlaamse regeringspartijen willen doen geloven, Oosterweel maakt Ringland onmogelijk en gaat voorbij aan het belangrijkste voor de Antwerpenaar: een leefbare stad. Eerst Ringland realiseren en als er daarna nog nood blijkt aan bijkomende verkeersinfrastructuur, dan kunnen de oplossingen van het Meccano-tracé overwogen worden.
Oosterweel is niet de stilstand realiseren, maar zelfs meer, het is een achteruitgang, het is een concept van de vorige eeuw. Ringland is de toekomst.

17 april 2015

Klacht bij Agentschap Inspectie RWO over de aanleg van een niet vergunde parking op luchthaventerreinen Antwerpen

Aangezien de luchthaven van Deurne op het grondgebied van 3 gemeenten ligt, en de nieuwe parking gesitueerd is op het deel van de stad Mortsel, diende Groen Mortsel een klacht in.

Klacht bij Agentschap Inspectie RWO over de aanleg van een niet vergunde parking op luchthaventerreinen Antwerpen – donderdag 16 april 2015

Bij deze dienen wij officieel een klacht in bij het Agentschap Inspectie RWO over de aanleg zonder vergunning  van een nieuwe parking voor 520 auto’s op de terreinen van de Antwerpse luchthaven, grondgebied Mortsel. Hiermee stijgt in één klap het totaal aantal parkeerplaatsen op de luchthaven van 260 nu naar 880 binnenkort. Bestaande P1 behoudt hetzelfde aantal parkeerplaaten, P2 wordt uitgebreid, P3 – onderwerp van de klacht – is nieuw.
1   
            Plaats bezoek
Op vrijdag 10 april 2015 doen we een plaats bezoek via de Luchthavenlei kant Mortsel naar de plaats waar de uitbater van de luchthaven van Antwerpen een nieuwe parking plant voor 520 auto’s. We hebben dat via de media vernomen en vragen ons af of er een bouwvergunning is voor de aanleg van zo’n grote en nieuwe parking. Eerder die dag hebben we de secretaris van Mortsel Eva Wuyts gevraagd of de stad Mortsel iets vernomen heeft over de aanleg van een parking op Mortsels grondgebied. Uit haar antwoord blijkt dat de stad Mortsel niet op de hoogte gesteld is.
De stad is in deze uiteraard niet de vergunningverlenende overheid, maar heeft ook geen vraag gekregen om een advies te geven in het kader van een bouwaanvraag.
Ter plaatse zien we dat de werken voor de aanleg van een parking begonnen zijn. We zien dat er een omheining geplaatst is op de contouren van de aan te leggen parking, we zien verschillende graafmachines, we zien een ontwortelde boom, paaltjes die vermoedelijk de contouren aangeven van de rotonde en we stellen vast dat er langs de Luchthavenlei een brede werftoegang gemaakt is.
2    
     Informatievergadering
De volgende dag – op zaterdag 11 april 2015 – gaan we om 13.00 uur naar een informatievergadering die de uitbater van de luchthaven organiseert voor omwonenden. Daar vragen we de uitbater of hij een bouwvergunning heeft voor de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s op Mortsels grondgebied. Hij antwoordt dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is en baseert zich daarvoor op een Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 (het zogenoemde “vrijstellingenbesluit”) dat een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voorziet voor de herinrichting van al ingerichte terreinen (zoals luchthavens) als de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein (Hoofdstuk 8, 8.1, °8).
3   
      Vrijstellingenbesluit niet bedoeld voor aanleg grote en nieuwe parking
We hebben het besluit nagelezen, ook de verklarende nota aan de Vlaamse Regering die bij het besluit hoort. Zo staat er o.m. in de verklarende nota aan de Vlaamse Regering :
-          “Gelet op de aard van de terreinen en de welomschreven voorwaarden opgesomd in artikel 8.2. kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de ruimtelijke impact van dergelijke handelingen beperkt is.” Onze bedenking : de ruimtelijke impact van de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s is allesbehalve beperkt. De impact is groot.
-          “Vormen van herinrichten van een reeds ingericht terrein zijn : de her aanleg van paden in een openbaar park/de plaatsing van speeltoestellen en zitbanken op een speelterrein/het plaatsen van een nieuwe attractie in een pretpark/de her aanleg van een vergund voetbalterrein/het plaatsen van zitbanken op een golfterrein/het plaatsen van picknick accommodatie binnen een provinciaal recreatiedomein/herschikken van brandstofbevoorradingsstructuur op een luchthaventerrein/…” Onze bedenking : de aanleg van een nieuwe en grote parking is hier niet als voorbeeld opgenomen. De aanleg van een parking voor 520 auto’s heeft ook een veel grotere ruimtelijke impact dan de opgesomde voorbeelden.

Uit de verklarende nota aan de Vlaamse Regering leiden we af dat de aanleg van een grote en nieuwe parking niet strookt met de geest van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010. Ook niet met de geest van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening want een particulier moet wel een stedenbouwkundige vergunning hebben voor bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerplaats in zijn of haar voortuin.

4      Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
We hebben ook nagetrokken welke GRUP’s  (Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) van kracht zijn op het gebied. Zowel het Gewestelijke RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen als het Gewestelijk RUP omleiding R11 luchthaven Deurne laten de aanleg van een parking toe maar de voorschriften van de GRUP’s sluiten de aanleg van een parking niet uit van een stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Conclusie
We zijn van oordeel dat er voor de aanleg van een nieuwe parking voor 520 auto’s een stedenbouwkundige vergunning nodig is.  Vermits er geen vergunning is, is er sprake van een bouwinbreuk die onmiddellijk gestaakt moet worden.  We vinden dat er binnen een stedenbouwkundige vergunning minstens onderzocht moet worden wat de mobiliteits- en veiligheidsimpact is op zowel de woonwijk rond de vertrekhal van de Antwerpse luchthaven als op de Krijgsbaan (R11). Ook een openbaar onderzoek lijkt ons de logica zelve.
We verwijzen ook naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 waarin staat dat als de stedenbouwkundige aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van tenminste 200 parkeerplaatsen, een mobiliteitsstudie verplicht is. We verwijzen ook naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2000 waarin staat dat voor het aanleggen of het inrichten van een grond van meer dan 500 m2 er een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden.

Ingrid Pira, gemeenteraadslid Mortsel en fractieleider, 0478214504
Walter Duré, gemeenteraadslid Mortsel
Annemie Huygh, gemeenteraadslid Mortsel
Kristel Verrelst, gemeenteraadslid Mortsel
Raymond Boudewijns, gemeenteraadslid Mortsel
Elise Van der Linden, gemeenteraadslid Mortsel
Peter Mous, gemeenteraadslid Mortsel

Mortsel, 16 april 2015