31 maart 2010

Volledige tussenkomst van Mieke Vogels in het Oosterweeldebat in het Vlaams Parlement

Tussenkomst Mieke Vogels Groen! Actualiteitsdebat over het mobiliteitspan 2020 van de Vlaamse regering.

Wat mij nu al twee dagen bezig houdt is de vraag:

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet het gezond verstand., de voorbije weken hoorde ik U steeds weer herhalen dat U rekening zou houden met alle ingebrachte alternatieven, die van Arup Sum, van de 10 van het plan 2020, met de twee Leuvense onderzoekers... Zij hebben stuk voor stuk het BAM-tracé in vraag gesteld. Het trekt alle verkeer naar de stad, het is economisch niet rendabel, het lost de verkeersproblemen niet op en wat zie ik in uw akkoord de bevestiging van dat Bam-tracé.

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de leefbaarheid van de grootste stad van Vlaanderen. Er wordt nog meer verkeer de stad ingezogen en het neerhalen van de viaduct betekent niet dat het verkeer daar ondergronds gaat, via een sleuf zullen lawaai en fijn stof verder de stad vervuilen. Onlangs werden de geluidskaarten van Antwerpen gepubliceerd , ze zijn rampzalig, Omdat de Antwerpse ring niet rond maar dwars door de stad gaat overschrijden we in bijna alle wijken de geluidsnormen en de fijn stofdrempels. Het ziet er naar uit dat het puffertje een vaste plaats krijgt op de geboortelijst van de Antwerpse kinderen en misschien kan de prijs van de oordopjes worden meegerekend in de maximumfactuur voor de zorg. Ik zie trouwens niet in hoe minister van leefmilieu Schauvlieghe de voortdurende overschrijding van fijn stof- en geluidsnormen morgen zal uitleggen aan Europa..

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de langetermijnvisie op onze Vlaamse regio U verwijst steeds weer -ook nog in de zevende dag zondag- naar 1998 toen het eerste multimodaal plan Antwerpen mobiel werd uitgewerkt. 12 jaar is lang en een regio die zegt te investeren in de toekomst blikt niet achteruit maar vooruit. De enorme investeringen die Vlaanderen vandaag plant moeten kaderen in een visie op onze regio in 2040. Ons voorbereiden op de mobiliteit van morgen betekent vandaag radicaal durven investeren in minder milieubelastende mobiliteit, lightrails, vervoer over water, ondergronds goederentransport…Dit plan doet dit niet het bevestigt het plan van 1998 wat betreft de tramverlenging en fietsinfrastructuur en voegt gewoon zonder enige langetermijnvisie een aantal missing autolinks toe. De bijkomende middelen die deze regering uittrekt gaan volledig naar de automobiliteit.

Wat heeft dan wel gewogen op dit akkoord ?

Niet het respect voor de inwoners van mijn stad want die inwoner heeft uitdrukkelijk tegen het BAM tracé gestemd.

Dit is een slecht plan dat getuigt van een ontstellend gebrek aan een visie en durf. Dit is een plan van gisteren en geen plan voor de toekomst.

Binnen de context van deze kortzichtigheid ben ik ook niet blind voor de korte termijnwinst. De Antwerpenaar heeft tegen de brug gestemd en die brug komt er niet, Er is eindelijk een einde gekomen aan het steeds weer bouwen van viaducten over de stad om autostrades te verbinden met de ring die zoals al gezegd niet rond maar midden in de stad ligt. Na de viaduct van de Boomse Steenweg, het viaduct dat Deurne en het Rivierenhof doorsnijdt, het viaduct van het sportpaleis komt er geen viaduct over het Eilandje, meer zelfs het viaduct van Merksem zal worden neergehaald. De keuze voor het Bam tracé is een historische vergissing en dus is geen wapper beter dan wel een wapper maar als deze regering dan toch vasthoudt aan een tracé dat alle verkeer tot in de stad trekt dan is het beter dit met een tunnel een diepe wapper te doen dan met de brug of de hoge wapper.

Alleen waarom is dit niet gewoon beslist? Waarom vandaag de inwoners van mijn stad opnieuw opzadelen met die tergende onzekerheid?

Wat hebben de vele DAM werkgroepen ondertussen uitgevlooid ?

Na al die maanden moet het toch duidelijk zijn dat dit technisch kan, als men een tunnel kan bouwen onder het centraal station dan is het technisch perfect mogelijk ook onder het eilandje een tunnel te bouwen.
Ook die Europese tunnelautoriteit -die niet eens bestaat- kan geen probleem zijn. Vlaanderen is geen eiland en ook al niet een voortrekker als het gaat over tunnelbouw wat in Barcelona, Berlijn, Brussel…..moet ook in Vlaanderen kunnen.?

U moet toch ook nu al duidelijkheid hebben over de timing. U blijft -helaas- binnen het BAM-tracé, dus binnen het GRUP. U bevestigde hier op deze tribune een paar maanden geleden dat er sowieso een nieuwe bouwaanvraag zou komen, dus moet U vandaag reeds weten wat een haalbare timing is voor de tunnelversie. Vermits het traject op linkeroever en de tunnel onder de Schelde blijft kan men bij wijze van spreken morgen aan de slag voor dit eerste deel.

Blijft nog de betaalbaarheid, ook daar moet in orde van grootte vandaag duidelijkheid over zijn. Niet alleen Vlaanderen bouwt tunnels er moeten dus vergelijkbare projecten zijn waarvan men het prijskaartje kan opvragen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de vergelijking tussen de diepe en de hoge lange wapper tot op de eurocent te vergelijken. Is het trouwens niet bijzonder cynisch eerst te beslissen om een tunnel te graven om Antwerpen leefbaar te houden om dan meteen toe te voegen maar die leefbaarheid mag ons niets kosten.

Waarom beslist U niet vandaag? Als dit alleen maar is zoals de kranten beweren om Bart Dewever zijn bocht te laten nemen dan vind ik dit een kaakslag voor de inwoners van onze stad. Ik snap niet dat Bart Dewever als inwoner van Antwerpen eerst erkent dat het beter is voor de leefkwaliteit van de stad om een diepe wapper te bouwen om dan tegelijkertijd met de hem gekende ietwat arrogante vastberadenheid te zeggen dat het wel niets meer mag kosten.
Zijn de ego’s dan zo groot .Komt bij U dan leefbaarheid van de stad waar uw kinderen opgroeien na de politieke spelletjes over winst en verlies in het mobiliteitsdossier ?. Ik moet het gaan geloven. U was blijkbaar zo gebelgd –excuseer mij de uitspraak- dat U uw grote gelijk dan maar gehaald hebt door uw minister van binnenlandse aangelegenheden Bourgeois in het communautaire macquis te sturen. Hem net gisteren de niet benoeming van de drie burgemeesters laten aankondigen, na 25 jaar politiek geloof ik niet meer in dit soort toeval.

Ondertussen heb ik nog steeds geen antwoord op mijn eerste vraag:
Wie heeft nu eigenlijk het zwaarst gewogen op dit akkoord ?

Ik zie nog maar één mogelijkheid, Noriant. Voor er een bouwaanvraag was, voordat de inspraakprocedure rond was zijn contracten getekend met Noriant die bij niet realisatie het recht op schadevergoedingen openen. Vandaag spreekt men over bedragen van 1,3 miljoen euro.…
Mijn vraag aan U zijn er bijkomende schadeclaims te verwachten welke schadeclaims wanneer de brug niet wordt gebouwd van Noriant of van destijds afgewezen kandidaat ondernemers ?
Als U het hebt over de betaalbaarheid van de diepe wapper vergelijkt U dan de kostprijs van de twee projecten zonder schadeclaims of worden eventuele schadeclaims mee verrekend in de prijs van de tunnelvariant?
Klopt het dat de tunnelvariant alleen haalbaar is als Noriant ook die tunnel mag bouwen?
Kan dit volgens de Europese bepalingen inzake openbare aanbestedingen?

Mijnheer de eerste minister over één zaak is iedereen het eens ook Bart Dewever er is de voorbije jaren geknoeid door de BAM die eigengereid is doorgegaan met een project dat zeker ter hoogte van het sportpaleis een onuitvoerbare draak bleek. De BAM en Noriant hebben op een hooghartige manier het project door de strot van de Antwerpenaar trachten te duwen. Het verzet van de Antwerpenaars heeft de ogen van vele wetenschappers, bedrijfsleiders, en nu ook een heel klein beetje die van de Vlaamse regering geopend. Stop met de bouw van viaducten boven de hoofden van mensen en beslis dit vandaag.
Als dit viaduct er toch nog komt dan zal het de gewone Antwerpenaar zijn die inlevert op zijn leefkwaliteit en die zo betaalt voor het geknoei van de BAM. Dit kan je moeilijk goed bestuur noemen !!!

Zondag wordt de ronde van Vlaanderen gereden één van onze wielerkroonjuwelen. Mijnheer de minister- president met surplacen heeft nog nooit iemand de koers gewonnen.
Stop dus met surplacen en kies voor de mobiliteit van de toekomst, kies voor investeringen in openbaar vervoer, kies voor leefbare steden.

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !
door Freya Piryns (Federaal parlement: Senaat) op 30 maart 2010 in "Mobiliteit en verkeersveiligheid"
Groen! is verheugd dat de Vlaamse regering principieel voor een tunneloplossing kiest. Dit is een opsteker voor de democratie en voor alle actiegroepen die hier aan mee geholpen hebben.

Er is echter ook een bijzonder groot probleem:

Een principiële keuze is niet hetzelfde als een werkelijke keuze. De Lange Wapper is nog altijd niet definitief begraven. De Vlaamse regering heeft andermaal geen definitieve beslissing genomen wat betreft de Lange Wapper. Dat blijkt ook uit de tegengestelde interpretaties vanuit NVA en SP.a. De onzekerheid voor de Antwerpenaar sleept aan. Dat vindt Groen! onbegrijpelijk; het Antwerpse referendum was toch duidelijk? Groen! eist dat de minister-president in het parlement morgen uitsluitsel biedt.

“Ik vrees dat met de drie straffe voorwaarden die gesteld worden aan de tunnelvariant op dit tracé, de Lange Wapper nog steeds niet is begraven,” zegt Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns: “Ik hoop echt dat de principiële beslissing voor een tunnel meer is dan een glijmiddel van minister-president Peeters om burgemeester Janssens toch nog over de brug te krijgen. In dat geval is dit uitstel boerenbedrog.”

Waar de Vlaamse regering wel duidelijk voor gekozen heeft, is het BAM-tracé met in het beste geval een tunnel in plaats van een brug. “Groen! blijft gekant tegen een tracé dat het verkeer dwars door de stad jaagt en de stad belast met tonnen fijn stof en veel lawaai. De ring zorgt ervoor dat we vandaag al overal boven de veilige norm zitten voor milieu en gezondheid,” aldus Freya Piryns: “Een BAM-tracé dwars door de stad is geen duurzame oplossing voor de mobiliteitsproblemen van de Antwerpenaren en bovendien zal het fijn stof in de stad doen toenemen. Door de investeringen in autowegen te laten toenemen, zal enkel nog meer verkeer worden aangetrokken.”

Groen! is wel blij met de vele toezeggingen in het kader van het Masterplan 2020 rond meer openbaar vervoer, fietspaden en binnenvaart. “Veel van deze projecten waren echter al eerder opgenomen in Toekomstvisie 2020, de plannen van de Lijn of in het vorige Masterplan. Toch vindt Groen! het positief dat de regering Peeters hierop zwaar de nadruk blijft leggen.”

29 maart 2010

"Het park als spiegel van verlangen"

Onder leiding van Erik Nobels van de vzw "omgevingsfilosofie" hield Groen! Deurne zondagochtend haar jaarlijkse lentewandeling onder een moedig lentezonnetje. Er kwamen zo'n 25 deelnemers opdagen voor de boeiende uiteenzetting de gids terwijl er gewandeld werd van Sint Fredegandus tot diep in het Rivierenhof. (klik op de titel voor een fotoreportage).

27 maart 2010

Gevelsteen "Oude Donk"hoeve teruggeplaatst in de wijk


Deze middag werd onder grote belangstelling van de buurtbewoners de gevelsteen van de het "Hof de Ouden Donck" door Walter Verbruggen, districtsschepen en Dhr. Kinnie, die de steen 5 jaar geleden opgroef in zijn tuin, teruggeplaatst in een bescheiden monumentje in het opgefriste plantsoentje in de bocht van de Oude Donklaan. Bij een glaasje werd er nadien onder een lentezonnetje nog nagekaart rond het nieuwe "monument".

20 maart 2010

Betere communicatie over huidige werven in Deurne

Motie goedgekeurd in de districtsraad van Deurne van donderdag 18 maart 2010.

Er zijn momenteel heel wat werven in Deurne. Het Vlaams gewest, De Lijn en de stad investeren momenteel in Deurne en dat is goed. Het doortrekken van tramlijn 10, de heraanleg va de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein, de werken aan de Herentalsebaan… stuk voor stuk broodnodige werken. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken en dus veroorzaken deze werken ook heel wat hinder. Bereikbaarheid van de middenstanders, moeilijke doorgang voor bewoners, omleiding voor het openbaar vervoer…

Elke projectmanager zegt dat ook in deze geldt dat een verwittigde man (of vrouw) er twee waard zijn. Op het radioprogramma Peeters en Pichal van 1 maart vertelden een aantal handelaars over wegenwerken en het effect op hun verkoopscijfers.
Er werd steeds weer gehamerd op het feit dat alles begint met goede en tijdige informatie zodat handelaars zich kunnen voorbereiden. Ook de gewone burger vraagt zich permanent af wat de timing van de werken is, wanneer welk deel van de straat wordt afgesloten, tramhaltes worden verplaatst…
Deze voorwaarde is zeker niet vervuld als het gaat over de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Als handelaars zich wenden tot een ambtenaar in ons districtshuis krijgen ze als antwoord dat zij het ook niet weten. Wanneer komt de volgende fase van de Lijn, wanneer beginnen de rioleringswerken, zal men deel per deel werken (van Cogelsplein tot Frank Craeybeckxlaan bijvoorbeeld in een eerste fase) of legt men alles samen open ? Niemand kan blijkbaar op deze eenvoudige vragen antwoorden. Ook als districtsraadslid worden we regelmatig gevraagd hoe het nu allemaal verder gaat ? Ook over de gebrekkige bediening door het openbaar vervoer stapelen de vragen zich op trams hebben vaak vertraging en rijden met een te geringe capaciteit waardoor de vaak te kleine tramvoertuigen overvol zitten.
In andere districten zien we dat dergelijke grootschalige en ingrijpende werken veel beter worden begeleid. Zo worden de inwoners van Berchem regelmatig via huis aan huisbladen op de hoogte gehouden van de evolutie van de heraanleg van de Driekoninges- Statiestraat. Het is meer dan tijd om ook de bevolking en de handelaars van Deurne duidelijkheid en klaarheid te verzekeren, om de bevolking via een folder op de hoogte te brengen van de verdere gang van de werken. Ons district heeft een zeer goede communicatie ontwikkeld om de eigen werken aan het openbaar domein aan de bevolking kenbaar te maken. Dit staat in schril contrast met de communicatie over de werken die door De Lijn, het gewest of de stad worden uitgevoerd. Inwoners maken het onderscheid niet en begrijpen ook niet waarom in het ene geval wel duidelijk gecommuniceerd wordt en in andere gevallen niet.

De districtsraad van Deurne vraagt de stad;

- de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.
- De districtsraadsleden een duidelijk overzicht te geven van de bediening met het openbaar vervoer van Deurne- centrum en Deurne- Zuid (omleggingen van de lijnen 41, 42 en 21, onderbrekingen van de tramlijnen 10 en 24)
- Een plan voor te leggen om het verlies van capaciteit van het openbaar vervoer door het wegvallen van de buslijnen 41 en 42 te compenseren zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer ook tijdens de werken gegarandeerd wordt.
- Nog voor de zomervakantie een folder te bussen die aan de inwoners van ons district –net zoals dit in Berchem gebeurt- duidelijkheid geeft over de verdere planning, timing en fasering van de door het gewest, De Lijn en de stad geplande werken.

Mieke Vogels

Het Nieuwsblad - Deurne eist garanties bij aanleg Oosterweelverbinding

In een open brief aan de Vlaamse regering en de stad eist de districtsraad bijna unaniem garanties voor de leefbaarheid en gezondheid van Deurne.
Die garanties moeten er volgens de Deurnse politici zowel zijn bij het gebruik van de Oosterweelverbinding als tijdens de werken voor de aanleg ervan. Het gaat om maatregelen om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof tot een minimum te beperken of te vermijden.
De raad dringt er bij de overheid tevens op aan om andere oplossingen voor de mobiliteitsproblemen en lokale hinder niet uit het oog verliezen. ‘Heel concreet denken wij aan een ondertunneling van de E313 die Deurne doormidden snijdt, de bouw van geluidswerende muren langs de Ring, E313 en het Sportpaleis, een hertekening van de Bisschoppenhoflaan en het overkappen van de Turnhoutsepoortknooppunt'.

19 maart 2010

De Standaard - Antwerpen maakt te veel lawaai

Op het volledige Antwerpse grondgebied is bijna geen enkele plaats waar het omgevingsgeluid onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt. Dat blijkt uit de geluidskaarten die de stad heeft opgesteld in het kader van een Vlaams actieplan om geluidsoverlast aan te pakken.

Plaats genoeg voor echte windturbines op luchthaven Deurne!

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, cultuurcentrum Deurne, Vormingplus en Welzijnschakels zetten, samen met bewoners die als 'energieambassadeurs' optreden, hun schouders onder een nieuw energieproject: Deurne draait door. In de lente wil men op zoveel mogelijk plaatsen in het district windmolentjes maken, die later in het straatbeeld moeten verschijnen. Men gaat ook op zoek naar '1.001 tips' van bewoners om bewuster met gas en elektriciteit om te gaan. Deurnenaars worden uitgenodigd om samen met kunstenaars en een ingenieur een grote molen te bouwen, die echt energie oplevert en die te bewonderen zal zijn op de Kunstroute op 13 juni in het Rivierenhof.

Buurthuis Dinamo, Ten Eeckhovelei 337, Buurthuis 't Pleintje, Sint Rochusstraat 106

17 maart 2010

Eerste namen voor de zomer van het Rivierenhof

In samenwerking met het district Deurne wordt er ook dit jaar weer een zomerconcertenreeks in het Rivierenhof georganiseerd. De eerste namen die bekend gemaakt werden zijn: Richard Thompson, Melody Gardot, het John Butler Trio, Paolo Nutini, Kommil Foo de Luxe en Bart Peeters zijn de eerste namen die bevestigd zijn voor de traditionele zomerconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Die beginnen op 25 juni en lopen tot midden september. De ticketverkoop start zaterdag op 070-222.192 of www.openluchttheater.be.

07 maart 2010

Antwerpen autoluw

Jaarlijks zijn er één, soms twee autoloze zondagen in Antwerpen. Maar het doel van een echt autoluwe stad is nog ver af. De stad wil stappers, trappers en openbaar vervoer voorrang geven op de privé-wagen. Maar in de praktijk merken we daar nog te weinig van.

“Antwerpen Autoluw” is een koepel van verenigingen die het beleid in positieve zin wil aanporren en zich willen inzetten om onze stad echt leefbaar te maken.
Startdag op zaterdag 27 maart, inschrijven op www.antwerpenautoluw.be

04 maart 2010

Enkel Meccano-tracé garandeert minder verkeer op Antwerpse ring


Met het nieuwe meccano-tracé van Forum 2020 is het Lange Wapperviaduct overbodig: het doorgaand verkeer wordt van de ring gehouden zodat er geen mega-viaduct meer nodig is met 18 rijstroken aan het Sportpaleis.
Wie gelooft in een oplossing met een "Lange Wapper-light" moet weten dat er ook een stedelijke ringweg nodig zal zijn (een nieuwe ring naast de huidige ring over de volledige lengte van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis). Het knooppunt E313-Ring (Antwerpen-Oost of ook nog de Turnhoutsepoortknoop) zal uitbreiden aan de zuidzijde. Deze werken zullen voor jarenlange verkeershinder zorgen op de autosnelweg.
Met een Lange Wapper-light zal heel snel blijken dat een bijkomende oplossing voor het doorgaand verkeer nodig is, van zo gauw deze dan ook aangelegd is, is het Lange Wapperviaduct overbodig. Het geld zal op dat moment natuurlijk niet meer voorhanden zijn om deze verbinding (Wommelgem-Ekeren) in tunnels of open sleuven aan te leggen.
Met het Meccanotracé worden al deze nadelen in één klap vermeden!

03 maart 2010

Besturen met uw buren

Onder dat motto werkt het district Deurne aan een nieuwe aanpak. Deurne is onderverdeeld in 20 buurten. Elke buurt krijgt nu de kans om samen met het district problemen aan te pakken én een eigen beleid uit te dokteren. Gisteravond was het de beurt aan Kronenburg, een buurt in het noorden van Deurne.