22 mei 2014

Open brief van comité Groen Eksterlaar aan de districtsraad van Deurne

Deurne 7 mei 2014

Districtsraadleden van Deurne, word wakker!


In mei vorig jaar overhandigde het bewonersnetwerk Groeneksterlaar meer dan 3000 handtekeningen aan schepen Rob Van de Velde. De vraag van de ondertekenaars was duidelijk: zorg ervoor dat de site Eksterlaar op een groene en duurzame manier wordt ontwikkeld, conform de visie van het Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen. Schepen Van de Velde beloofde rekening te houden met de vragen van de buurtbewoners en startte een overlegtraject op. Nu, meer dan een jaar en ettelijke overlegmomenten later, blijken de woorden van de schepen loze beloftes.

Het Project Eksterlaer van Vooruitzicht en Vespa voor Deurne-Zuid is 13 jaar oud. De vergunningen voor dit project met de bouw van ca.560 woningen werden jaren geleden toegewezen op basis van intussen voorbijgestreefde plannen en studies. Verschillende stedenbouwkundigen bevestigen dat de vergunningen niet meer beantwoorden aan de actuele milieu- en mobiliteitssituatie en woonbehoeftes. Groeneksterlaar verwacht dat vooruitziende politici rekening houden met deze evoluties én met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het district er toch voor kiest aan de kant te blijven staan en een verkavelingsproject laat uitvoeren dat niet meer van deze tijd is en evenmin toekomstgericht.

Het vertrouwen van de bewoners rond de Eksterlaarsite (met 3180 mensen die de petitie van Groeneksterlaar ondertekenden) is niet geschonden ... het is helemaal weg!

Wij vragen dan ook dat het District een plan uitwerkt waarbij de groeninvulling in het Eksterlaer project van Vooruitzicht aangepast wordt, rekening houdend met de bezorgdheden van buurtbewoners en opmerkingen van stedenbouwkundigen, zoals geformuleerd tijdens de bijeenkomsten met District, Stad en Groeneksterlaar.

Daarnaast vragen we om concreet werk te maken van de door de heren districtsvoorzitter Wouters en districtsschepen Sekeris beloofde groeninrichting van de buurt rond de Eksterlaar site. Dit zal niet alleen resulteren in een betere stedenbouwkundige integratie van het grootschalige Eksterlaer project, maar moet bovenal zorgen voor een leefbare buurt.

Tot slot vragen wij met klem om onmiddellijk werk te maken van een verbetering van de verkeerssituatie aan de Eksterlaar-versmalling in overleg met de buurtbewoners. De mobiliteitsstudie van 2011, die de mobiliteitsimpact van het Eksterlaer project in kaart brengt, houdt geen rekening met de vele andere bouwprojecten in de omgeving (oa.Residentie Boekenberg, Eksterlaerpark, Residentie Magritte, serviceflats Silsburg en de nabije projecten op grondgebied Borsbeek). Deze opeenstapeling van bouwprojecten zal veel meer verkeer genereren dan wat werd becijferd voor het Eksterlaer project. Dit kan de buurt – en de versmalling aan Eksterlaar- onmogelijk slikken. Moet er een zwaar ongeval gebeuren voordat het District zal ingrijpen?

Het zou een prioriteit moeten zijn voor het District om - zeker voor wat dit deel van de verkaveling betreft - een aanpassing door te voeren om een veiligere doorstroming van het verkeer te voorzien. Wij vragen dan ook om het beloofde participatietraject voor de aanpak van de Eksterlaar-versmalling daadwerkelijk op te starten.
Is er voor de uitvoering ervan vandaag geen budget beschikbaar, dan verlangen wij op z'n minst dat het District een zeer concreet stappenplan voorlegt om de toenemende verkeersstromen in goede banen te leiden. En dit zonder zich te verschuilen achter een logge administratie, ontoereikende financiën of vergunningen die niet gewijzigd kunnen worden.
We vinden het onbegrijpelijk dat het rooien van de karakteristieke esdoorn, het optrekken van een appartementsblok en het creëren van een levensgevaarlijke verkeerscirculatie op de hoek Eksterlaar / August Van Putlei het startschot zijn voor de ontwikkeling van een zogenaamd ‘groene en duurzame woonwijk’.

Wij blijven ervan overtuigd dat we samen tot betere voorstellen voor woonontwikkeling op de site Eksterlaer kunnen komen, die beantwoorden aan de hedendaagse behoeften en inzichten op het vlak van stadsontwikkeling. We reiken hiervoor de hand aan het districtsbestuur en rekenen op uw burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel als raadslid om hieraan mee te werken.Bewonersgroep Groeneksterlaar
Namens 3180 ondertekenaars van een petitie voor een ecologisch alternatief voor Project Eksterlaer evenals de vele andere bezorgde buurtbewoners uit Deurne en Borsbeek
Info.groeneksterlaar@gmail.com