17 augustus 2008

RUP Ruggeveld-Silsburg, reactie vanuit: 'Comité Site Ruggeveld'.

Het Comité Site Ruggeveld heeft een bezwaarschrift opgesteld tegen het nieuwe RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan), waarvoor momenteel de inspraakprocedure loopt (zie hieronder). In het comité zitten 37 plaatselijke verenigingen.
Begin dit jaar dook er een nieuw plan op: een heus RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)-plan voor de sites Ruggeveld en Silsburg: RUP Ruggeveld-Silsburg in Deurne.
Voorheen was dit een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Rivierenhof-Ruggeveld.
Meningsverschillen tussen gebruikers van de site, stedelijke, provincie en Vlaamse overheid, vormden de belangrijkste obstakels om dit plan te doen slagen.
O.a. over de reservatiestrook van circa 230m breedte voor de 2de spoorontsluiting en de A 102, de koppeling met het Rivierenhof domein (bevoegdheid van de provincie), vormden belangrijke dicussiepunten.
Plaatsgebrek was ook een belangrijke drijfveer om dit BPA-plan te begraven en met een nieuw plan naar buiten te komen voor de stad: het RUP Ruggeveld-Silsburg werd daarom geboren begin 2008.

In het RUP kunnen alle verenigingen ook blijven, maar de meeste moeten verhuizen en boeten in aan oppervlakte. De volkstuinders moeten ook verkassen naar Silsburg. Volgens het nieuwe RUP komt het lang verwachte speelbos er (aan de Ruggeveldlaan op Ruggeveld). Over de locatie van dit speelbos in het RUP bestaat geen discussie binnen 'Comité Site Ruggeveld'. De eigenaars van dit bos zouden ook niet weigerachtig zijn om dit bos te verkopen. De stad laat ook onderzoeken of er een wandeltunnel kan komen onder de snelweg E313. Zodat Silsburg een goede verbinding krijgt met Ruggeveld. Het woonwagenpark aan de rivier 'De Grote Schijn' verschuift weg van de rivieroever en verkleint.
De provincie maakt voor het provinciaal domein Rivierenhof tegelijkertijd zelf geen RUP maar een PRUP (een extra P van jawel: provincie) op.
Maandag 28.04.08 werd 'Comité Site Ruggeveld' en de 'Werkgroep rond Ruggeveld' bij schepen Ludo Van Campenhout ontvangen.
Dit bezoek resulteerde oa in een informatieoffensief vanuit het stedelijk wijkoverleg in de loop van de maand mei over het RUP Ruggeveld-Silsburg naar de verschillende gebruikersgroepen aldaar (sportverenigingen, volkstuinders, jeugdverenigingen, woonwagenbewoners, te onteigenen personen,..).
Voor de districtsraad in Deurne van 22 mei (omdat dit beleidsniveau dichter bij haar bewoners staat) voerde 'Comité Site Ruggeveld' actie. 'Comité Site Ruggeveld' stelde een voorstel tot advies op om RUP-procedures (Vlaamse bevoegdheid) te verbeteren. Inspraak staat daarin centraal, ook de betrokkenheid verhogen van de gebruikers, omwonenden van in het begin van een dergelijke procedure, zou veel beter zijn. Omdat dit veel onzekerheid en onrust zal wegnemen.

Districtsvoorzitter Frank Geudens verklaarde die avond dat het op 22 mei niet op de agenda van de districtsraad kon komen maar beloofde wel om in de loop van juni 2008 een respons te geven over dit iniatief van 'Comité Site Ruggeveld'. Zijn belofte werd niet nagekomen.

De acties die 'Comité Site Ruggeveld' afgelopen maanden ondernam resulteerde ook in het resultaat dat de openbaar onderzoeksperiode niet in volle vakantieperiode (maanden juli en augustus) loopt maar van 1 augustus tot eind september.

Het bezwaarschrift van 'Comité Site Ruggeveld' is klaar.
Een opsomming van de bezwaren, zoals:
-De stad moet afstappen van de concentratiescenario's, zoals: bundelen van sport, jeugdverenigingen, hondenclubs in het plan. De verenigingen willen een spreiding zoals zij nu gelocaliseerd zijn.
-Een duidelijke garantie dat de verenigingen kunnen blijven op de sites, dat de verhuiskosten door de stad worden gedragen en dat er een duidelijke timing komt van een herlocatie voor iedere vereniging die dan moet verhuizen.
- ‘Comité Site Ruggeveld’ vraagt de Vlaamse Overheid de A102 (autosnelweg A102 die parallel naast de tweede spoorontsluiting ter hoogte van oa ‘Site Ruggeveld’ zou gaan lopen) uit het gewestplan te schrappen en de ondertunneling van de 2de spoortoegang als die er moet komen!
In het slechtste geval een insleuving! Zodat op de site maximaal ruimte blijft voor het verenigingsleven nu en in de toekomst!
'Comité Site Ruggeveld' vraagt de stedelijke overheid om dit standpunt te verdedigen bij de hogere overheid.

In het bezwaarschrift staan er ook tussentijdse oplossingen opgelijst in afwachting van het in werking treden van het RUP.

Met dit bezwaarschrift stapt 'Comité Site Ruggeveld' naar de vergadering van de nieuwe: 'Werkgroep rond Ruggeveld' (opgericht begin dit jaar, tijdens de opstart van het huidige RUP) die voorzien is op 25 augustus in de Spectrum-school. Het ligt in de bedoeling om een gemeenschappelijk bezwaarschrift op te stellen met deze werkgroep en in te dienen bij de stad.