24 mei 2015

Groene voorstellen goedgekeurd in districtsraad

1. De begrotingswijziging die het districtscollege wilde voorstellen werd verdaagd omdat de vroegere krappe meerderheid geen meerderheid meer heeft.  Dit was een kans om alternatieve voorstellen per fractie in te dienen, wat we dan natuurlijk ook gedaan hebben.  Enkele alternatieve begrotingswijzigingen van de oppositie die goedgekeurd werden. 
Enkele grote punten:
- beginnen met de plannen voor de heraanleg van het Wim Saerensplein
- uitvoeren van het project hart van Deurne dat opgestart werd door het vorige college
- meer budget voor laagdrempelig open jeugdaanbod
- een jeugdhuis in Deurne

2. Er zijn twee interessante adviezen goedgekeurd door de voltallige oppositie.
* Een advies rond een zone 30 op de Turnhoutsebaan:
De Turnhoutsebaan in Deurne blijft ook na de heraanleg een pijnpunt op het vlak van verkeersveiligheid. Vooral het smalste deel tussen het Cogelsplein en de Leeuwlantstraat baart ons veel zorgen. Niet alleen auto's, maar ook bussen en trams van De Lijn, razen soms genadeloos door deze straat. Na de wetswijziging die het aanbrengen van zebrapaden quasi onmogelijk maakt, weten voetgangers en fietsers niet meer waar en hoe ze veilig moeten of kunnen oversteken. De voorstellen en vragen die we in het verleden reeds indienden, krijgen geen duidelijk antwoord of afdoende oplossing.
Daardoor vinden we dat de bevoegde diensten en personen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en stellen we meteen voor om in dit gedeelte een 30 km-zone in te richten. Desnoods kan men zoals in andere steden en gemeenten aan het begin een speciaal licht plaatsen dat snel rood wordt als de aanstormende voertuigen de snelheidslimiet overschrijden. Ze worden dan meteen verplicht in te houden en te stoppen. Zo kunnen we toch minstens voorkomen dat al te zware ongevallen gebeuren. 
Uiteraard blijft het daarbij noodzakelijk dat voldoende toezicht en controle wordt voorzien, een uitgelezen taak voor de politie, die er zal zijn waar - en wanneer - je hen nodig hebt.
Artikel 1 : de districtsraad van Deurne stelt om het deel van de Turnhoutsebaan tussen het Cogelsplein en de Leeuwlantstraat als zone 30 in te richten, eventueel gepaard gaande met veiligheidslichten die op rood springen als aankomend verkeer deze snelheid overschrijdt. 
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het budget van het district.

* Een tweede advies, is dat de stad het plan van Ringland moet steunen, werd door de voltallige oppositie goedgekeurd:
Op 27 en 28 april werd in de Roma het Plan van Ringland gepresenteerd voor een talrijk publiek. 
Opvallend waren daarbij de constructieve ideeën en berekeningen die in dit plan als een haalbaar en betaalbaar voorstel naar voor geschoven werd. 
Ook voor de bewoners van Deurne heeft dit plan grote voordelen. Niet alleen op het vlak van mobiliteit voor al wie richting stad of verder willen vertrekken of terug naar Deurne wil komen, maar ook op het vlak van reductie van lawaai en fijnstof en van het creëren van meer open ruimte scoren de studies hoge punten. Sterk is zeker ook dat de intunneling van het razende verkeer door ons Rivierenhof ingecalculeerd werd in dit plan, waardoor Deurne weer een geheel wordt met veel nieuw groene ruimte. 
We stellen voor dat de districtsraad dit plan volmondig steunt en het stadsbestuur aanmaant om snel de kaart te trekken van deze voorstellen. 
Artikel 1 : de districtsraad stelt voor aan het stadsbestuur om het Plan van Ringland mee te steunen en aan de Vlaamse overheid advies te geven om deze voorstellen te onderzoeken en uit te werken. Zo kunnen we komen tot echte oplossingen voor de vele problemen die de ring momenteel veroorzaakt.
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het district.