02 november 2007

Infovergadering Project Eksterlaer 8 november 2007

schets project Eksterlaer
Projectontwikkelaar Px3 Development en AG VESPA plannen nog steeds een nieuwe verkaveling op Eksterlaar. Tijdens het 3e openbaar onderzoek in juli - augustus 2006 maakten heel wat bewoners zich zorgen over de impact van het project op hun buurt. Om zeker te zijn dat de verkavelingsplannen helder en transparant genoeg zijn, heeft de Vlaamse afdeling Ruimtelijke Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen) verduidelijkingen laten toevoegen op de documenten. Daarom is een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk geworden voor de verkavelingsplannen en wordt ook het uitvoeringsdossier van de bijhorende infrastructuurwerken (voetpaden, wegen,..) voorgelegd.

Belangrijkste verduidelijkingen.

1. Alle kavels zijn nu expliciet vastgelegd, waardoor er nu exact is bepaald hoeveel grondgebonden woningen er zullen komen.
2. De maximale bebouwbare grondoppervlakte van de parkflats zal maximum 320 m2 bedragen. De feitelijke bouwzone is vastgelegd. De dakhoogte zal nooit hoger zijn dan die van de gebouwen op de Dascottelei.
3. Om het gebied tussen de Constant Jorislaan en Eksterlaar te kunnen ontsluiten wordt een niet­bebouwbare zone in de verkavelingsaanvraag opgenomen. Dat gebied kan mogelijk later voor ontsluiting gebruikt worden.
4. De verkavelingsaanvraag gebeurt bij de stad, de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de wegen bij de Vlaamse afdeling Ruimtelijk Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen).
5. Het wegen-stratenplan zal opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
6. Een geplande parkeergarage is beter gedefinieerd.

Openbaar onderzoek
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek ligt het volledig verkavelingsplan van het project Eksterlaer alsook het wegendossier ter inzage. Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 22 november 2007 tot zaterdag 22 december 2007 en zal zowel gaan over de verkavelingsaanvraag als over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen voor de wegen.

Iedereen kan tijdens deze periode opmerkingen en/of bezwaren indienen via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen).
De plannen kunnen vanaf 22 november 2007 steeds worden ingekeken van 9 tot 12 uur in het klantenloket stadsontwikkeling (Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen, 2 verdieping, tel. 03 202 66 66).

Infomoment
De stad informeert u graag over de procedure van het openbaar onderzoek en over de verduidelijkingen die zijn aangebracht op de plannen. Als omwonende wordt u daarom vriendelijk uitgenodigd op dit infomoment rond het project Eksterlaer op 8 november 2007 om 20.30 uur in Zaal Familia (Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne).

Klik hier voor de infobrief bij het vorige openbaar onderzoek.

Geen opmerkingen: