21 februari 2014

Deurnese N-VA, CD&V en Open VLD stemt tegen extra middelen kinderarmoede

Voorstel tot advies: besteding extra middelen kinderarmoede
In de krant van 11 februari konden we het volgende lezen:

Om de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen, krijgen 70 gemeenten extra geld van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In totaal wordt 4,5 miljoen euro verdeeld. Elke gemeente krijgt minstens 25.000 euro. Antwerpen (550.000 euro), Gent (274.000 euro) en Mechelen (143.000 euro) krijgen het meeste geld. 'Van de gemeenten wordt verwacht dat ze een lokaal netwerk kinderarmoede en concrete acties opstarten'
Antwerpen kan dit geld zeker gebruiken, gezien de voorbije besparingen in het sociale middenveld en het hoge aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Antwerpen. Een op vier Antwerpse kinderen groeit op in een arm gezin. Deze middelen zijn een extra stimulans voor het stadsbestuur om de strijd tegen kinderarmoede met volle kracht aan te gaan. 
Toch zijn we als Groen waakzaam bij het besteden van dit geld. De valkuil bestaat erin, om bij dergelijke onverwachte extra 's vooral te investeren in ' Quick wins' die aan structurele maatregelen voorbij gaan. Ook het netwerk kan pas een dynamische rol betekenen wanneer de juiste partners aan tafel zitten, en de verschillende partijen gehoord worden.
Een belangrijke hefboom in het bestrijden van kinderarmoede is een goede scholing. Onderzoek van Het Steunpunt Studie en schoolloopbanen wees uit dat Antwerpen trieste koploper is in schoolverlaters zonder getuigschrift, de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen bedraagt 28%.   Het is onze plicht dit getal terug te dringen opdat we de vicieuze cirkel die kinderarmoede is kunnen doorbreken.  Het district Deurne kent heel wat scholen op zijn grondgebied die met heel veel inzet van de schoolloopbaan een succes willen maken.   Tegelijkertijd zien we dat er serieus bespaard is op de middelen voor schoolopbouwwerk, juist een belangrijke partner voor de scholen om dit succes voor iedereen te garanderen. Daarom stellen wij het volgende advies voor: 
1. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen de extra middelen structureel in te zetten om de schoolongelijkheid aan te pakken en zo het aantal schoolverlaters zonder getuigschrift terug te dringen. Gebruik deze middelen om te investeren in de waardevolle methodiek van het schoolopbouwwerk.

2. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen een lokaal netwerk kinderarmoede op te richten waarbij het ouderperspectief, het kinder - en jongeren perspectief en het sociale middenveld een plaats toebedeeld krijgt  en die een belangrijke rol krijgen in het ontwikkelen van maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede. De extra middelen kunnen gebruikt worden om de maatregelen uit te voeren.