10 april 2007

Volkstuintjes zijn waardevol

Tijdens een bezoek aan volkstuintjes in Oostende heeft Vlaams minister-presidentYves Leterme aangekondigd dat er een inventarisatie komt van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", aldus YvesLeterme.
Daarmee heeft de minister-president alvast begrepen waarover het protest van heel wat buurtbewoners van bouwproject Eksterlaar en van de wijziging van het BPA "Drakenhof" gaat. Op Eksterlaar moeten 120 volkstuintjes verdwijnen voor een bouwproject. De stad wil ze in het BPA "Drakenhof" opnemen, maar zegt er meteen bij dat dat een uitdovende operatie is. Binnen onbepaalde tijd wil de stad heel wat van dat terrein laten bebouwen. Tot dan laat men de tuinders nog wat in onzekerheid, zodat er niet te veel gegadigden zich komen aanmelden.

Over dit onderwerp diende Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april volgende vraag in:

Verzoek tot interpellatie van raadslid Mieke Vogels tot het districtscollege van Deurne.

Op 11 april bracht minister-president Yves Leterme een bezoek aan de volkstuintjes in Oostende. Tijdens dit bezoek kondigde de minister aan dat er een Vlaams beleid inzake volkstuintjes komt. Dit start met de inventarisatie van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", stelde de minister president.

Volkstuintjes zijn inderdaad belangrijk, ze herstellen de band tussen mens en natuur en ze vervullen ook een belangrijke functie voor netwerking en integratie. In de stad Antwerpen zijn er momenteel 1.600 percelen, verdeeld over zo'n 25 tuingebieden. Antwerpenaars met allochtone roots, onderhouden in Antwerpen zo’n 25 tot 40 procent van de tuintjes. Vooral voor appartementsbewoners is een volkstuintje het enige alternatief voor een eigen tuin.

Maar meestal liggen de tuintjes in wachtgebieden, woonuitbreidingsgebieden, potentiĆ«le industriegebieden...en zijn ze de eerste die moeten verdwijnen als de lokale overheid andere plannen heeft met het gebied. Volkstuintjes zijn het meest nodig maar tegelijkertijd ook het meest bedreigd in de stedelijke gebieden. Tot vandaag is het trouwens ook de visie van de Vlaamse regering om extra woningen die nodig zijn zoals vermeld in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, maximaal te realiseren binnen het stedelijk gebied. In het - door Vlaanderen goedgekeurde structuurplan – adviseert ook het stadsbestuur de Vlaamse overheid dat nieuwe vestigingen van volkstuinen niet wenselijk zijn, omdat ze in zekere zin een privatisering van de openbare ruimte betekenen.

Uit de verklaringen van de minister president blijkt nu dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert en een actief beleid wil voeren om de volkstuintjes beter te beschermen en zelfs uit te breiden.

Ook in ons eigen district Deurne zijn er 506 volkstuintjes (Boterlaar, Boterlaarbaan-Mortselsesteenweg-Borsbeeksesteenweg, Grensstraat, Eksterlaar, Ruggeveld ….) waarvan een aantal bedreigd worden door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied zoals bijvoorbeeld het project Eksterlaar. Deurne heeft in het verleden het belang van de volkstuinen onderschreven. Zo werd bijvoorbeeld voor de verhuizing van de volkstuinen in “bedreigde” gebieden een fiks budget ingeschreven.

Kan het districtscollege mij antwoorden op volgende vragen:

  • De Vlaamse regering wijzigt haar standpunt, onderstreept het belang van volkstuintjes en pleit voor een betere bescherming.
  • Wat is de visie van dit college op het behoud/uitbreiding van de volkstuinen in ons district?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bedreigde volkstuintjes in ons district ?
  • Zal, gezien de gewijzigde politieke context op Vlaams niveau, het districtscollege bij de stad aandringen om ook een actief beleid uit te tekenen met betrekking tot de volkstuintjes in onze grootstad ?

Mieke Vogels, districtsraadslid Deurne

Geen opmerkingen: