20 december 2014

Onze vragen over de uitvoering van het bestuursakkoord na 2 jaar deels beantwoord

het bestuursakkoord blijft vaag EN  tijdens die voorbije  2 jaar niet zijn we niet veel wijzer geworden. Er is een weinig transparante communicatie daarom stellen we na twee jaar opnieuw 25 vragen waarvan we nog weinig antwoorden krijgen en die we als Groen toch belangrijk vinden.  Hier vind u de vragen:

1- Wat hebben jullie al gedaan om de talrijke gemeenschappen in Deurne te betrekken bij het sociale en culturele leven ?
2- Hoe wil het districtsbestuur de nieuwe bevoegdheid "Opsinjoren" inzetten om initiatieven van onderuit te ondersteunen die het samenleven in Deurne tussen de verschillende gemeenschappen bevorderen ?
3- Hoe gaan jullie de bestaande fietsenstallingen uitbreiden ? Of zijn er ook nieuwe fietsenrekken op komst ? Zo ja, waar dan ?
4- Hoe willen jullie de jeugdraad beter ondersteunen ?
5- Wat zijn de geplande acties om de niet-georganiseerde jeugd in Deurne te betrekken ?
6- Wat gaan jullie in de plaats stellen van de verworpen en geklasseerde wijkcirculatieplannen ?
7- Wat is er al concreet gebeurd na het afschaffen van de bibliotheekfilialen in Deurne ?
8- Wat hebben jullie ondernomen om de duurzaamheid bij feesten van het district te bevorderen en bijvoorbeeld Fairtrade producten te gebruiken ?
9- Wat gaan jullie alsnog doen om de plannen voor "Hart van Deurne" uit te bouwen en te concretiseren ?
10- Van welke pleinen gaan jullie leefpleinen maken ?
11- Wat vinden jullie belangrijk in een participatietraject met de bewoners tijdens de ontwikkeling van grote projecten zoals PGS of Eksterlaar ? Welke stappen zullen jullie volgen om de draad weer op te pakken ?
12- Hoe en waar komen de door jullie vooropgestelde nieuwe speelgelegenheden binnen loopafstand voor alle kinderen van   Deurne ?
13- Met wie hebben jullie contacten gelegd om de sociale bewegingen in Deurne te ondersteunen ?
14- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de groene rand in Deurne-oost te bewaren en te beschermen ?
15- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de storende en vervuilende E313 in ons Rivierenhof onder de grond te krijgen ?
16- Wat hebben jullie gedaan om logische verbindingswegen voor voetgangers en fietsers in te richten ? Waar komen die dan ?
17- Bestaat er al een lijst van de prioritaire fietspaden die jullie zullen aanpakken ? Kunnen we die dan ook inkijken ?
18- Wat hebben jullie ondernomen om enkele grenscorrecties uit te voeren ? Bijvoorbeeld de Amelinckxblokken achter het Cogelsplein ?
19- Wat is jullie visie op de uitbreiding en de recente plannen van de luchthaven ?
20- Wat doen jullie om de resterende open ruimte in Deurne open te houden ?
21- Wat is de evolutie in jullie standpunt over sociaal wonen in Deurne ? Welke stappen of contacten zijn er reeds gelegd ?
22- Welke onoverzichtelijke en onveilige kruispunten in Deurne willen jullie nog aanpakken ? Wanneer worden eindelijk de verkeerslichten fatsoenlijk afgesteld ?
23- Waar zouden jullie nog meer hondenlosloopzones inrichten ?
24- Wat hebben jullie tot hiertoe gedaan met jullie eigen voorstel om "tenvolle gebruik te maken van adviesrecht" ?
25- Waar gaan jullie nieuwe asverschuivingen voorzien om woonstraten veiliger te maken ?

Het mag gezegd worden dat de antwoorden meer duidelijkheid brachten, na twee jaar hebben ze het eindelijk begrepen, alle antwoorden worden ons ook trouwens schriftelijk bezorgd.  Zodra we ze hebben plaatsen we ze op de website. De antwoorden waren dan wel duidelijk toch blijven we een aantal dingen een gemiste kans vinden
- het hart van Deurne wordt niet meer ontwikkeld, er zullen enkel onderhoudswerken uitgevoerd worden in de omgeving, maar geen infrastructurele ingrepen. Dit blijft een gemiste plan.
- de intentie om leefpleinen te maken blijft uit, terwijl er een kans lag met het Wim Saerensplein, dit laten ze liggen, jammer
- er is nog steeds geen alternatief voor het sluiten van de bibliotheekfilialen Deurne.

- er is veel investering in heraanleg, spijtig genoeg heeft men weinig investeringen voor logische verbindingswegen, enkel aandacht voor het districtenfietspad Tot slot nog een bedenking: we kregen wel concrete antwoorden, toch ontbrak vaak een achterliggende visie, als we bijvoorbeeld vroegen naar het standpunt rond sociaal wonen, grenscorrecties of de luchthaven bleef een achterliggende visie uit, werd er verwezen naar het overleg met de stad, en concrete acties of toelichtingen door partners.  Maar de visie van het districtscollege bleef uit. Jammer.