05 februari 2013

Afwijking op ICAO-regels voor luchthaven Antwerpen verstrijkt op 23 februari.

Om erkend te blijven als klasse C3 luchthaven kreeg de luchthaven van Antwerpen (Deurne) in 2009 voor de derde maal uitstel om te beantwoorden aan de normen die opgelegd werden door de ICAO (in de zg. annex 14) met betrekking tot een obstakelvrije zone aan het uiteinde van de start- en landingsbaan (de inrichting van een zg. RESA, Run End Safety Area). Deze afwijking (derogatie) werd verleend door de FOD mobiliteit, het directoraat-generaal voor de luchtvaart gaf op 21 januari 2009 via een brief van de federale staatssecretaris voor Mobiliteit een bijkomend uitstel om de baanstrook en de RESA conform te maken met de normen van ICAO Annex 14.
Als tegen 23 februari 2013 er geen aantoonbare vorderingen gemaakt waren bij de realisatie van de RESA, verliest de luchthaven haar erkenning als luchthaven klasse C3, waarbij er bepaalde types vliegtuigen niet meer mogen landen of opstijgen.

Bij de bespreking van de Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2010-2011 van Minister Crevits bevestigd zij dat de derogatie afloopt in februari 2013.

"4.1.4. R11
Voor de R11 ziet de heer Steve D’Hulster een budget ingeschreven staan van 45 miljoen
euro. Is een gedeelte daarvan bestemd voor de tunnel aan de luchthaven?
Minister Hilde Crevits antwoordt dat naar aanleiding van een arrest van de Raad van State
de Vlaamse Regering besliste dat de R11 ter hoogte van de luchthaven van Antwerpen
volledig als tunnel zal worden uitgevoerd en dat hiervoor reeds in 2011 kredieten zullen
worden ingeschreven. Het budget van 45 miljoen euro wordt ingeschreven op een nieuwe
basisallocatie (MDU MH216 7310). In dat kader beslist de regering nu tot intrekking van
het besluit met de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘R11-omleiding luchthaven Antwerpen’. De uitvoeringsplannen zijn in opmaak. Alles
wordt in het werk gesteld om de tunnel tijdig te realiseren conform de derogatie waarbij
een RESA (Runway End Safety Area) dient gerealiseerd te worden in februari 2013. De
tunnel wordt zo geconcipieerd dat een eventuele latere integratie in een langere tunnel (of
een andere oplossing voor de R11) niet gehypothekeerd wordt."

Ook Marc Van den Abeele treedt als voorzitter op in de commissievergadering in volgend stuk:

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2008-2009/c0m130ope12-17022009.pdf
Zitting 2008-2009 van 17 februari 2009 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

"Ondertussen heeft de federale staatssecretaris voor Mobiliteit, onder wie het Directoraat-generaal Luchtvaart ressorteert, dat toezicht houdt op de naleving van de verplichting van de International Civil Aviation Organization (ICAO), in een brief van 21 januari 2009 een bijkomende derogatie van vier jaar toegekend, tot 23 februari 2013, voor de aanleg van de verplichte veiligheidszone."

Conclusie, de minister zal zich moeten haasten om opnieuw een afwijking te krijgen op de ICAO-regels, of een heleboel vliegtuigen zullen niet meer mogen landen of opstijgen vanop Deurne...