18 februari 2009

Nog maar eens (meer geld naar) luchthaven Deurne.

Gisteren, dinsdag 17 februari hielden enkele Vlaamse parlementsleden een interpellatie in de commissie "openbare werken" van het Vlaams parlement naar aanleiding van de terugtrekking van de private sector uit de Publiek-private samenwerking waarbij het Antwerps bedrijfsleven geacht werd een gelijke inbreng te doen voor de uitbreiding van de veiligheidsstrook (RESA) aan de kant Borsbeek en de daartoe noodzakelijke omlegging van de R11 ("Krijgsbaan"). Als wortel voor de ezel werd er de aanleg van een bedrijventerrein op het luchthaventerrein voorzien (heel recent werd er nog in een krant verkondigd dat dit 4000 arbeidsplaatsen zou opleveren, wie gelooft dergelijke onzin nog?). Maar dit was dus niet voldoende, de private sector, die altijd beweerde de luchthaven nodig te hebben, was niet bereid om mee te investeren.
Terzijde, de luchthaven van Deurne diende al sinds jaren aan de ICAO-verplichtingen te voldoen. Om het 3C-certificaat te halen werd in 2006 een bos op het Fort van Borsbeek omgehakt. Maar ook de veiligheidszone diende uitgebreid te worden en zolang dat niet gebeurde, kreeg de luchthaven een tijdelijke erkenning, op voorwaarde dat de rest van de werken spoedig zouden volgen. Die voorlopige erkenning is ondertussen afgelopen en omdat dat nu verder af is dan ooit, heeft de federale minister van mobiliteit, waaronder het directoraatgeneraal van de luchtvaart valt, nu opnieuw VOOR 4 JAAR een uitzonderlijke tijdelijke erkenning afgeleverd. Als die veiligheidsnormen jarenlang niet volledig toegepast dienen te worden, welk nut hebben ze dan nog?

Uit de Antwerpse kranten vandaag kon u niet opmaken dat ook Groen! volksvertegenwoordiger Rudi Daems aanwezig was tijdens deze commissievergadering, daarom geven we hier de antwoorden die minister Crevits gaf (in de plaats van Minister-President Peeters) op Rudi's vragen (uit het beknopt verslag van het Vlaams Parlement).

Interpellatie van de heer Rudi Daems tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, (enz.) over de pps-constructie voor de luchthaven van Deurne en de kostprijs van de werkzaamheden aan de Krijgsbaan R11.

Minister Crevits:
"Tijdens die onderhandelingen, in de tweede helft van 2004 en in het begin van 2005, is gebleken dat er meer duidelijkheid nodig was over de toegelaten invulling van het bedrijventerrein en over de toegelaten ontwikkelingsmogelijkheden binnen de milieuvergunning. Om geen tijd te verliezen, heeft het Vlaamse Gewest besloten om over te gaan tot de opmaak van het voorgestelde plan-MER en de kosten van dit plan-MER dat in opdracht van het consortium werd uitgevoerd. Vlaanderen heeft de kosten dus voorgeschoten, precies om geen tijd te verliezen. De kosten bedroegen uiteindelijk 288.029 euro. "

Minister Crevits:
"De kostprijs van de tunnel in het huidige traject van de Krijgsbaan werd oorspronkelijk geraamd op 28,6 miljoen euro, exclusief onteigeningen en btw. De offerte van het consortium van februari 2004 vermeldt een geraamd bedrag van 30,1 miljoen euro. Omgerekend zou de huidige kostprijs van dat project 40,5 miljoen euro bedragen. Het alternatief van de omleiding werd oorspronkelijk geraamd op 16 miljoen euro, exclusief onteigeningen en btw. Dat project werd in opdracht van het consortium voort uitgewerkt door een studiebureau, met het oog op een meer gedetailleerde en precieze raming. Dat resulteerde in een bedrag van 25,6 miljoen euro in 2010. Er is dus nog een zeer substantieel verschil, namelijk van ongeveer 15 miljoen euro, tussen het ene en het andere.
Bij die raming is rekening gehouden met de intussen verzamelde gegevens over het grondwaterpeil, dat een belangrijke impact had en heeft op de kostprijs. Er is ook rekening gehouden met een aantal gewijzigde specificaties ten overstaan van het bestek, zoals de vereiste vrije hoogte in de tunnel. Er is rekening gehouden met een provisie voor prijsstijgingen, rekening houdend met de vermoedelijke bouwperiode van 2010-2011. De raming van het studiebureau behelst ook specifieke risico’s en algemene kosten en winsten die bij een zuivere overheidsinvestering niet worden meegerekend.
Wat is nu de stand van zaken? Alle leden hebben er al naar verwezen: het klopt dat de priv├ęsector de pps-constructie zoals die bestond, niet meer zo ziet zitten."